Gramatika

Slijedi tablični pregled konjugacijskih i deklinacijskih paradigmi, u kojemu ćete lako pronaći oblik koji vam treba i iz kojega možete učiti fleksijske obrasce.


Oblici glagola

Morfemi za tvorbu lica Aktiv Pasiv
Jednina Množina Jednina Množina
Prezent etc. Prvo lice –o, –m –mus –or, –r –mur
Drugo lice –s –tis –ris –mini
Treće lice –t –nt –tur –ntur
Aktiv
Jednina Množina
Perfekt Prvo lice –i –imus
Drugo lice –isti –istis
Treće lice –it –erunt / -ere
Indikativ prezenta aktivnog
portare terrere petere audire
Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina
Prvo lice porto portamus terreo terremus peto petimus audio audimus
Drugo lice portas portatis terres terretis petis petitis audis auditis
Treće lice portat portant terret terrent petit petunt audit audiunt
Indikativ prezenta pasivnog
portare terrere petere audire
Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina
Prvo lice portor portamur terreor terremur petor petimur audior audimur
Drugo lice portaris portamini terreris terremini peteris petimini audiris audimini
Treće lice portatur portantur terretur terrentur petitur petuntur auditur audiuntur
Indikativ imperfekta aktivnog
portare terrere petere audire
Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina
Prvo lice portabam portabamus terrebam terrebamus petebam petebamus audiebam audiebamus
Drugo lice portabas portabatis terrebas terrebatis petebas petebatis audiebas audiebatis
Treće lice portabat portabant terrebat terrebant petebat petebant audiebat audiebant
Indikativ imperfekta pasivnog
portare terrere petere audire
Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina
Prvo lice portabar portabamur terrebar terrebamur petebar petebamur audiebar audiebamur
Drugo lice portabaris portabamini terrebaris terrebamini petebaris petebamini audiebaris audiebamini
Treće lice portabatur portabantur terrebatur terrebantur petebatur petebantur audiebatur audiebantur
Indikativ futura aktivnog
portare terrere petere audire
Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina
Prvo lice portabo portabimus terrebo terrebimus petam petemus audiam audiemus
Drugo lice portabis portabitis terrebis terrebitis petes petetis audies audietis
Treće lice portabit portabunt terrebit terrebunt petet petent audiet audient
Indikativ futura pasivnog
portare terrere petere audire
Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina
Prvo lice portabor portabimur terrebor terrebimur petar petemur audiar audiemur
Drugo lice portaberis portabimini terreberis terrebimini peteris petemini audieris audiemini
Treće lice portabitur portabuntur terrebitur terrebuntur petetur petentur audietur audientur
Indikativ perfekta aktivnog
portare terrere petere audire
Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina
Prvo lice portavi portavimus terrui terruimus petivi petivimus audivi audivimus
Drugo lice portavisti portavistis terruisti terruistis petivisti petivistis audivisti audivistis
Treće lice portavit portaverunt terruit terruerunt petivit petiverunt audivit audiverunt
Indikativ perfekta pasivnog
portare terrere petere audire
Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina
Prvo lice portatus sum portati sumus territus sum territi sumus petitus sum petiti sumus auditus sum auditi sumus
Drugo lice portatus es portati estis territus es territi estis petitus es petiti estis auditus es auditi estis
Treće lice portatus est portati sunt territus est territi sunt petitus est petiti sunt auditus est auditi sunt
Indikativ pluskvamperfekta aktivnog
portare terrere petere audire
Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina
Prvo lice portaveram portaveramus terrueram terrueramus petiveram petiveramus audiveram audiveramus
Drugo lice portaveras portaveratis terrueras terrueratis petiveras petiveratis audiveras audiveratis
Treće lice portaverat portaverant terruerat terruerant petiverat petiverant audiverat audiverant
Indikativ pluskvamperfekta pasivnog
portare terrere petere audire
Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina
Prvo lice portatus eram portati eramus territus eram territi eramus petitus eram petiti eramus auditus eram auditi eramus
Drugo lice portatus eras portati eratis territus eras territi eratis petitus eras petiti eratis auditus eras auditi eratis
Treće lice portatus erat portati erant territus erat territi erant petitus erat petiti erant auditus erat auditi erant
Indikativ futura II. aktivnog
portare terrere petere audire
Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina
Prvo lice portavero portaverimus terruero terruerimus petivero petiverimus audivero audiverimus
Drugo lice portaveris portaveritis terrueris terrueritis petiveris petiveritis audiveris audiveritis
Treće lice portaverit portaverint terruerit terruerint petiverit petiverint audiverit audiverint
Indikativ futura II. pasivnog
portare terrere petere audire
Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina
Prvo lice portatus ero portati erimus territus ero territi erimus petitus ero petiti erimus auditus ero auditi erimus
Drugo lice portatus eris portati eritis territus eris territi eritis petitus eris petiti eritis auditus eris auditi eritis
Treće lice portatus erit portati erunt territus erit territi erunt petitus erit petiti erunt auditus erit auditi erunt
Konjunktiv 1. aktivni
portare terrere petere audire
Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina
Prvo lice portem portemus terream terreamus petam petamus audiam audiamus
Drugo lice portes portetis terreas terreatis petas petatis audias audiatis
Treće lice portet portent terreat terreant petat petant audiat audiant
Konjunktiv 1. pasivni
portare terrere petere audire
Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina
Prvo lice porter portemur terrear terreamur petar petamur audiar audiamur
Drugo lice porteris portemini terrearis terreamini petaris petamini audiaris audiamini
Treće lice portetur portentur terreatur terreantur petatur petantur audiatur audiantur
Konjunktiv 2. aktivni
portare terrere petere audire
Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina
Prvo lice portarem portaremus terrerem terreremus peterem peteremus audirem audiremus
Drugo lice portares portaretis terreres terreretis peteres peteretis audires audiretis
Treće lice portaret portarent terreret terrerent peteret peterent audiret audirent
Konjunktiv 2. pasivni
portare terrere petere audire
Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina
Prvo lice portarer portaremur terrerer terreremur peterer peteremur audirer audiremur
Drugo lice portareris portaremini terrereris terreremini petereris peteremini audireris audiremini
Treće lice portaretur portarentur terreretur terrerentur peteretur peterentur audiretur audirentur
Konjunktiv 3. aktivni
portare terrere petere audire
Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina
Prvo lice portaverim portaverimus terruerim terruerimus petiverim petiverimus audiverim audiverimus
Drugo lice portaveris portaveritis terrueris terrueritis petiveris petiveritis audiveris audiveritis
Treće lice portaverit portaverint terruerit terruerint petiverit petiverint audiverit audiverint
Konjunktiv 3. pasivni
portare terrere petere audire
Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina
Prvo lice portatus sim portati simus territus sim territi simus petitus sim petiti simus auditus sim auditi simus
Drugo lice portatus sis portati sitis territus sis territi sitis petitus sis petiti sitis auditus sis auditi sitis
Treće lice portatus sit portati sint territus sit territi sint petitus sit petiti sint auditus sit auditi sint
Konjunktiv 4. aktivni
portare terrere petere audire
Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina
Prvo lice portavissem portavissemus terruissem terruissemus petivissem petivissemus audivissem audivissemus
Drugo lice portavisses portavissetis terruisses terruissetis petivisses petivissetis audivisses audivissetis
Treće lice portavisset portavissent terruisset terruissent petivisset petivissent audivisset audivissent
Konjunktiv 4. pasivni
portare terrere
Jednina Množina Jednina Množina
Prvo lice portatus essem portati essemus territus essem territi essemus
Drugo lice portatus esses portati essetis territus esses territi essetis
Treće lice portatus esset portati essent territus esset territi essent
petere audire
Jednina Množina Jednina Množina
Prvo lice petitus essem petiti essemus auditus essem auditi essemus
Drugo lice petitus esses petiti essetis auditus esses auditi essetis
Treće lice petitus esset petiti essent auditus esset auditi essent
Imperativ prezenta aktivnog
portare terrere petere audire
Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina
Drugo lice porta portate terre terrete pete petite audi audite
Imperativ prezenta pasivnog
portare terrere petere audire
Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina
Drugo lice portare portamini terrere terremini petere petimini audire audimini
Imperativ futura aktivnog
portare terrere petere audire
Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina
Drugo lice portato portatote terreto terretote petito petitote audito auditote
Treće lice portato portanto terreto terrento petito petunto audito audiunto
Imperativ futura pasivnog
portare terrere petere audire
Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina Jednina Množina
Drugo lice portator terretor petitor auditor
Treće lice portator portantor terretor terrentor petitor petuntor auditor audiuntor
Participi
portare terrere petere audire
Istovremenosti aktivni portans, –antis terrens, –entis petens, –entis audiens, –entis
Prijevremenosti pasivni portatus, –a, –um territus, –a, –um petitus, –a, –um auditus, –a, –um
Poslijevremenosti aktivni portaturus, –a, –um territurus, –a, –um petiturus, –a, –um auditurus, –a, –um
Infinitivi
portare terrere petere audire
Istovremenosti aktivni portare terrere petere audire
Istovremenosti pasivni portari terreri peti audiri
Prijevremenosti aktivni portavisse terruisse petivisse audivisse
Prijevremenosti pasivni portatus esse territus esse petitus esse auditus esse
Poslijevremenosti aktivni portaturus esse territurus esse petiturus esse auditurus esse
Poslijevremenosti pasivni portatum iri territum iri petitum iri auditum iri
Supin
portare terrere petere audire
Akuzativ portatum territum petitum auditum
Ablativ portatu territu petitu auditu
Gerund
portare terrere petere audire
Akuzativ portandum terrendum petendum audiendum
Dativ portando terrendo petendo audiendo
Ablativ portando terrendo petendo audiendo
Genitiv portandi terrendi petendi audiendi
Gerundiv
portare terrere petere audire
portandus, –a, –um terrendus, –a, –um petendus, –a, –um audiendus, –a, –um

Oblici imenica

1. deklinacija aqua, –ae, f.
Jednina Množina
Nominativ aqua –a aquae –ae
Vokativ aqua –a aquae –ae
Akuzativ aquam –am aquas –as
Dativ aquae –ae aquis –is
Ablativ aqua –a aquis –is
Genitiv aquae –ae aquarum –arum
2. deklinacija
m. i ž. rod
populus, –i, m.
Jednina Množina
Nominativ populus –us populi –i
Vokativ popule –e populi –i
Akuzativ populum –um populos –os
Dativ populo –o populis –is
Ablativ populo –o populis –is
Genitiv populi –i populorum –orum
2. deklinacija
s. rod
verbum, –i, n.
Jednina Množina
Nominativ verbum –um verba –a
Vokativ verbum –um verba –a
Akuzativ verbum –um verba –a
Dativ verbo –o verbis –is
Ablativ verbo –o verbis –is
Genitiv verbi –i verborum –orum
3. deklinacija
kons. osnove
miles, –itis, m.
Jednina Množina
Nominativ miles –s milites –es
Vokativ militis –is milites –es
Akuzativ militem –em milites –es
Dativ militi –i militibus –ibus
Ablativ milite –e militibus –ibus
Genitiv militis –is militum –um
3. deklinacija
i-osnove
amnis, –is, m.
Jednina Množina
Nominativ amnis –s amnes –es
Vokativ amnis –is amnes –es
Akuzativ amnem –em amnes/amnis –es/–is
Dativ amni –i amnibus –ibus
Ablativ amni/amne –i/–e amnibus –ibus
Genitiv amnis –is amnium –ium
4. deklinacija exercitus, –us, m.
Jednina Množina
Nominativ exercitus –us exercitus –us
Vokativ exercitus –us exercitus –us
Akuzativ exercitum –um exercitus –us
Dativ exercitui –ui exercitibus –ibus
Ablativ exercitu –u exercitibus –ibus
Genitiv exercitus –us exercituum –uum
5. deklinacija dies, –ei, m.
Jednina Množina
Nominativ dies –es dies –es
Vokativ dies –es dies –es
Akuzativ diem –em dies –es
Dativ diei –ei diebus –ebus
Ablativ die –e diebus –ebus
Genitiv diei –ei dierum –erum

Oblici zamjenica

Lične Prvo lice Drugo lice
Jednina Množina Jednina Množina
Nominativ ego nos tu vos
Vokativ tu vos
Akuzativ me nos te vos
Dativ mihi nobis tibi vobis
Ablativ me nobis te vobis
Genitiv mei nostrum
nostri
tui vestrum
vestri
Odnosna Jednina Množina
m. ž. s. m. ž. s.
Nominativ qui quae quod qui quae quae
Akuzativ quem quam quod quos quas qua
Dativ cui cui cui quibus quibus quibus
Ablativ quo qua quo quibus quibus quibus
Genitiv cuius cuius cuius quorum quarum quorum
Anaforička
Jednina Množina
m. ž. s. m. ž. s.
Nominativ is ea id ii/ei/i eae ea
Akuzativ eum eam id eos eas ea
Dativ ei ei ei iis/eis/is iis/eis/is iis/eis/is
Ablativ eo ea eo iis/eis/is iis/eis/is iis/eis/is
Genitiv eius eius eius eorum earum eorum
Proksimalna Jednina Množina Distalna Jednina Množina
m. ž. s. m. ž. s. m. ž. s. m. ž. s.
Nominativ hic haec hoc hi hae hae Nominativ ille illa illud illi illae illa
Akuzativ hunc hanc hoc hos has hae Akuzativ illum illam illud illos illas illa
Dativ huic huic huic his his his Dativ illi illi illi illis illis illis
Ablativ hoc hac hoc his his his Ablativ illo illa illo illis illis illis
Genitiv eius eius eius eorum earum eorum Genitiv illius illius illius illorum illarum illorum