Kulturni kontekst

Ovdje možete preračunati rimske mjere u današnje.Mjerne jedinice za duljinu
cubitus:
digitus:
gradus:
milliarium:
passus:
pes:
uncia (pollex):
cm: -
km: -
Mjerne jedinice za masu
dodrans:
libra (as):
quadrans:
quincunx:
semis:
triens:
uncia:
g: -
kg: -
Mjerne jedinice za volumen
amphora:
congius:
cyathus:
ligula:
modius:
sextarius:
urna:
ml: -
l: -

Ako ste u tekstu naišli na datum rimskog kalendara koji ne znate odgonetnuti ili pak moderni datum želite pretvoriti u rimski, poslužite se ovim alatima.Prijestupna godina

 


Prijestupna godina

 

U ovoj se tablici nalazi sažet pregled konteksta u kojemu je kroz povijest funkcionirao latinski jezik, kao i glavnih činjenica o njegovu razvoju.

Stoljeće Povijesni kontekst Povijest upotrebe jezika Razvoj jezika
VIII.-VI. pr. Kr. nastanak Rima i rani razvoj pod Etruščanima snažni kulturni utjecaj Etruščana, prvi dodiri s Grcima, prvi natpisi na latinskom postojanje latinskoga kao zasebnoga jezika, preuzimanje vokabulara i alfabeta od Etruščana i Grka
V.-III. pr. Kr. nastanak i razvoj Rimske republike, ujedinjenje cijele Italije pod rimskom vlašću, širenje na zapadno Sredozemlje širenje latinskoga po cijeloj Italiji, izrazitiji utjecaj Grka i prisvajanje grčke književne tradicije standardizacija u službenim spisima, početak književne standardizacije kroz stilizaciju na temelju domaće baštine i grčkih elemenata
III.-II. pr. Kr. širenje rimske države na istočno Sredozemlje uvođenje latinskoga kao službenoga jezika u cijeloj Italiji, uspostavljanje rodova rimske književnosti, prisvajanje helenizma razvoj specifičnih jezičnih stilova po vrstama spisa, pojačano raslojavanje na standardni (književni) i narodni (govorni) jezik
I. pr. Kr. građanski ratovi, nastanak Rimskog carstva, unutrašnja stabilizacija, širenje na Galiju i Aziju latinski postaje materinski jezik većini stanovnika Italije (osim npr. Grka na jugu), širenje upotrebe latinskog na cijelu Galiju i Hispaniju dovršetak standardizacije književnog jezika (klasični latinski), zrela faza diglosije između narodnog i književnog jezika
I.-II. učvršćivanje carskog uređenja, daljnje širenje rimske države u Europi i Aziji, nastanak kršćanstva širenje stabilne upotrebe latinskog, nastavak grčkog utjecaja (helenistički filozofija i druga sofistika) konačna kanonizacija ciceronovske latinštine, pojava inovativnih arhaizatorskih jezičnih tendencija
III. stagnacija Rimskog carstva, učestale barbarske provale zamiranje književnosti uslijed teškog stanja u državi kršanski pisci unose u književni jezik grčke, hebrejske i vulgarne utjecaje
IV.-V. prihvaćanje kršćanstva, podjela na Zapadno (latinsko) i Istočno (grčko) rimsko carstvo, pad Zapadnog carstva prevlast kršćanske književnosti (zapadni crkveni oci), prelazak državne administracije pod crkvenu kontrolu oblikovanje visokog književnog stila na temelju klasičnog latinskog i kršćanskog utjecaja
VI.-VII. daljnje barbarske provale, doseljavanje brojnih naroda s istoka u Europu, teritorijalno cjepkanje bivše rimske države i stalni međusobni ratovi povlačenje kulturnoga života u samostane i među visoki kler, upotreba latinskoga u administraciji i liturgiji, preseljenje žarišta latinske pismenosti u neromanske zemlje (Irska, Britanija, Germanija) književni latinski postupno postaje nerazumljiv govornicima koji ga nisu posebno učili u školi, iz narodnih se govora razvijaju romanski jezici
VIII.-IX. ujedinjenje velikog dijela Europe pod Karlom Velikim kulturna (i jezična) obnova na dvoru Karla Velikoga (karolinška renesansa) ponovna kodifikacija standardnoga jezika, njegovo fiksiranje i dodatno udaljavanje od narodnih govora, latinski postaje u osnovi umjetna tvorevina
X.-XIII. dominacija Franačkoga (kasnije Svetog rimskog) carstva u Europi, uspon Ugarske, države Arapa i Slavena na rubnim dijelovima Europe latinski ostaje jezik administracije i Crkve u zapadnoj Europi, sve intenzivnije javljanje književnosti na narodnim jezicima nepromjenjivost standardnoga latinskoga osigurava se obrazovnim sustavom i povremenim kodifikacijama, utjecaj narodnih jezika na standard, funkcioniranje romanskih jezika kao sasvim zasebnih idioma
XIV.-XVI. rascjepkanost Italije i Germanije, rast utjecaja Habsburgovaca u srednjoj Europi, reformacija, dominacija Francuske, Španjolska ponovno pod kršćanima, Turski prodor u Europu, propast Ugarske, prekooceanska otkrića nastanak talijanske renesanse kao pokreta koji uzore traži u antici i njezino širenje po Europi, potiskivanje latinskoga iz javnoga života, razvitak književnosti pisane na klasičnom latinskom, standardizacija zapadnoeuropskih narodnih jezika, uspostavljanje francuskoga kao jezika međunarodne diplomacije polemike između radikalnih ciceronovaca i liberalnijega pristupa antičkim jezičnim uzorima, stroža primjena klasičnoga standarda u svim područjima, djelomično preživljavanje srednjovjekovnoga latinskoga u nekim područjima administracije i crkvene upotrebe
XVII.-XIX. borbe europskih sila s Turcima i međusobno, potiskivanje Turaka, snaženje Prusije, uspon i pad francuskog imperijalizma, sekularizacija, ujedinjenje Njemačke i Italije, vrhunac kolonijalizma nestanak latinskoga iz javne upotrebe, opadanje znanja latinskoga na svim razinama, standardizacija gotovo svih europskih jezika, primat njemačkoga kao jezika kulture i znanosti ustaljivanje (umjerenog) ciceronskoga standarda u školama, eliminacija svih ostalih varijeteta latinskoga
XX.-XXI. dva svjetska rata, podjela Europe na istočni (socijalističko-komunistički) i zapadni (kapitalistički) blok, pad kolonijalizma, pad komunizma, ujedinjenje velikoga dijela kontinenta u Europsku uniju utemeljenu na kapitalističkoj ekonomiji gotovo potpuni gubitak društvenih funkcija latinskoga, preživljavanje latinskoga kao kulturnoga simbola i pomoćnoga sredstva drugim znanostima, aktivna upotreba latinskoga među klasičnim filolozima i kao razbibriga, uspon engleskoga kao svjetskog jezika nastavak prenošenja ciceronskoga standarda kroz obrazovni sustav (u sve manjem opsegu), učestalost upotrebe neidiomatičnoga latinskoga
Sastavio Šime Demo na temelju Clackson, James – Geoffrey Horrocks, The Blackwell History of the Latin Language, Malden/Oxford/Victoria: Blackwell Publishing, 2007.


Subnectitur indiculus auctorum Croaticorum atque operum ab eis Latine exaratorum, omissis innumeris minoribus, in alienis libris impressis, nec non titulotenus dumtaxat notis. Series nominum distribuitur tum per formas, ceterum per argumenta et per patrias auctorum.

Auctorum, praeter nominis formam Croaticam et terminos vitae, indicatur non nisi nativitatis locus. Annis editionum post auctorem vita functum prolatarum praemittitur compendium "ed."

Conspectus rerum
Oratio numerosa
 • carmina epica
 • pia
  • Marcus Marulus (Marko Marulić, 1450-1524, Spalatensis)
   • Davidias (ed. 1954)
  • Iacobus Bonus (Jakov Bunić, 1469-1534, Ragusinus)
   • De raptu Cerberi (c. 1490)
   • De vita et gestis Christi (1526)
  • Iohannes Polycarpus Severitanus (Ivan Polikarp Severitan, 1472-c. 1526, Sibenicensis)
   • Solimais (1509)
   • Feretreis (1522)
  • Damianus Benessa (Damjan Beneša, 1477-1539, Ragusinus)
   • De morte Christi (ed. 2005)
  • Caietanus Vicich (Kajetan Vičić, c. 1650-ante 1700, Fluminensis)
   • Thieneidos libri VI (1686, in Sacer Helicon)
   • Libri XII Iesseidos (1700)
  • Benedictus Rogaccius (Benedikt Rogačić, 1646-1719, Ragusinus)
   • Euthymia sive De tranquillitate animi (1690)
  • Iosephus Ciobarnich (Josip Čobarnić, 1790-1852, Macarscensis)
   • Dioclias (ed. 1881)
 • historiographica, geographica
  • Paulus Ritter (Pavao Ritter Vitezović, 1652-1713, Segniensis)
   • Plorantis Croatiae saecula duo (1703)
  • Ignatius Georgius (Ignjat Ðurđević, 1675-1737, Ragusinus)
   • Principis Eugenij a Sabaudia… triumphatori … expugnatori … epinicium quatuor libris comprehensum (opus interruptum, ed. 1907)
  • Georgius Ferrius (Ðuro Ferić, 1739-1820, Ragusinus)
   • Periegesis orae Rhacusanae (1803)
 • scientifica
  • Rogerius Iosephus Boscovich (Josip Ruđer Bošković, 1711-1787, Ragusinus)
   • De solis ac lunae defectibus (1760)
  • Benedictus Stay (Benedikt Stay, 1714-1801, Ragusinus)
   • Philosophiae versibus traditae libri VI (1744)
   • Philosophiae recentioris versibus traditae libri X (1755-1792, notis additis R. Boscovichii)
  • Bernardus Zamagna (Brno Zamanja, 1735-1820, Ragusinus)
   • Echo (1764)
   • Navis aeria [et Elegiarum monobiblos] (1768)
 • carmina alia
 • litterarum renatarum
 • Ascrivienses
  • Elias Tripho Bizanti (Ilija Trifun Bizanti, c. 1480-c. 1530, Ascriviensis, in Monte Nigro)
   • Poemata (partim combusta abauctore, partim ed. 1568)
  • Ludovicus Pascalis (Ludovik Paskalić, c. 1500-1551, Ascriviensis, in Monte Nigro)
   • Carmina (ed. 1551)
  • Lucas Bizanti (Luka Bizanti, 1503-1574, Ascriviensis, in Monte Nigro)
   • Offitium sancti Triphonis martyris, civitatis Catharensis patroni, omnia eius vitae miracula ac martyrii certamina continens (1561)
  • Ioannes Bona de Bolicis (Ivan Bona Bolica, c. 1520-c. 1570, Ascriviensis, in Monte Nigro)
   • Descriptio Ascriviensis urbis (ed. 1595)
 • Ragusini
  • Ioannes Gotius (Ivan Gučetić, 1451-1502, Ragusinus)
   • carmina (partim ed. 1526, 1971, 2003)
  • Carolus Puteus (Karlo Pucić, c. 1458-1522, Ragusinus)
   • epigrammata (c. 1499)
   • Elegiarum libellus de laudibus Gnesae puellae (s. a., c. 1499)
  • Aelius Lampridius Cervinus (Ilija Lampričin Crijević, 1463-1520, Ragusinus)
   • De Epidauro (ed. 1970)
   • Carmina (partim ed. 1934-35, partim (emendatius) 2004)
  • Damianus Benessa (Damjan Beneša, 1477-1539, Ragusinus)
   • Poemata (plerumque MSS)
   • Alieuticon (ed. 1997)
 • Spalatenses
  • Marcus Marulus (Marko Marulić, 1450-1524, Spalatensis)
   • Epigrammata (ed. 1997)
   • carmina (ed saec. XIX, XX, XXI)
  • Thomas Niger (Toma Niger, c. 1450-post 1531, Spalatensis)
   • Divina electio ac tempestiva creatio serenissimi principis Veneti Leonardi Lauretani cum pronostico sui invictissimi principatus (1501)
  • Franciscus Natalis (Franjo Božićević, 1469-1542, Spalatensis)
   • Carmina (ed. 1958)
  • Nicolaus Albertus (Nikola Alberti, saec. XV-XVI, Spalatensis)
   • epigrammata (MS)
 • Tragurienses
  • Ioannes Lipavich (Ivan Lipavić, saec. XV, Traguriensis)
   • elegiae (ed. 1980)
  • Aloysius Cepio (Ludovik Cipiko, 1456-1504, Traguriensis)
   • Panegyricus in Senatum Venetiarum (ed. 1930)
  • Matthaeus Andronicus (Matej Andreis, saec. XV-XVI, Traguriensis)
   • Epithalamium ... in nuptias invictissimi ac felicissimi Pannoniarum ac Boemiae regis et Annae Candaliae reginae serenissimae (1502)
  • Andronicus Tranquillus Parthenius (Fran Trankvil Andreis, 1490-1571, Traguriensis)
   • Ad Deum contra Thurcas oratio carmine heroico (1518)
   • carmina (MS)
 • Sibenicenses
  • Georgius Sisgoreus (Juraj Šižgorić, c. 1445-c. 1509, Sibenicensis)
   • Elegiarum et carminum libri tres (1477)
  • Michael Wrancius (Mihovil Vrančić, 1501-1571, Sibenicensis)
   • Elegia in obitum maximi antistitis ... Petri Tomitii episcopi Cracoviensis et Regni Polonorum cancellarii (1535)
   • Epithalamion serenissimi Ioannis Hungariae regis et Isabellae reginae (1539)
   • Divi regis Hungariae Ioannis I epicedion (1540)
   • Error devius virginis Ruthenae (ed. 1591)
  • Antonius Verantius (Antun Vrančić, 1504-1573, Sibenicensis)
   • Elegiae (1537, fortasse deperditus)
   • Otia (1542)
 • alii Dalmatae
  • Hieronymus Vidulich (Jerolim Vidulić, obiit 1499, Iadram incolebat)
   • carmina (partim ed. 1955, 1962)
   • Prosopopeya (ed. 2002)
  • Nicolaus Petreius (Nikola Petretić, 1486-1568, Corcyranus)
   • carmina (partim ed. 1983)
  • Matthias Garbitius Illyricus (Matija Grbić Ilirik, c. 1505-1559, Histrianus)
   • De nuptiis Georgii Sabini et Annae filiae Philippi Melanchthonis (1543)
   • Epitaphia quaedam non inscita, partim Graeca, partim Latina (1543)
   • Carmen gratulatorium de nuptiis ... domini Christophori ducis in Würtemberg (1544)
 • peregri
  • Janus Pannonius (Jan Panonije, 1434-1472, Sclavonus)
   • Opera multo nunc demum usquam antea et auctiora et emendatiora (ed. 1555, singula opera ed. antea)
  • Franciscus Niger Pescennius (Franjo Niger, 1452-1523, Venetus)
   • Sidereos caeli motus (1478)
   • In Sigismundum archiducem Austriae pro epithalamio (1484)
   • In Cassandram sapphicon (1488)
   • carmina (partim ed. 1983-84)
  • Didacus Pyrrhus Lusitanus (Diogo Pires, Didak Pir, 1517-1599, Eborensis, in Lusitania)
   • Carmina (1545)
   • Ad Paulum (1563)
   • De illustribus familiis quae hodie Rhacusae exstant (1582)
   • Encomiastes (1583)
   • Cato Minor seu Disticha moralia ad Ludimagistros Olysipponenses (1592)
   • elegiae (partim ed. 1811)
 • post litteras renatas
 • pia
  • Sebastianus Mladineus (Sebastijan Mladinić, 'Bernardinus Prodi', c. 1561-c. 1620, Brattiensis)
   • Vita s. Ioannis Ursini, episcopi et patroni civitatis Tragurii in Dalmatia (ed. 1814)
   • carmina (ed. 1977)
  • Cajetanus Vicich (Kajetan Vičić, c. 1650-ante 1700, Fluminensis)
   • Sacer Helicon continens poesim epicam, lyricam et epigrammaticam (1686)
  • Ioannes Lucarevich (Ivan Lukarević, 1622-1709, Ragusinus)
   • Stanislaus Kostka, drama sacrum (carmen scaenicum, 1709)
   • carmina (MS)
  • Ioannes Gozze (Ivan Gučetić, 1625-1667, Ragusinus)
   • De adventu reginae Suaecorum in Urbem et ad catholicam religionem reductione. Ode Dicolos Distrophos (ed. 1939)
  • Franciscus Christophorus de Frangepanibus (c. 1643-1671, Montanus)
   • Elegia sanctissimae Dei genetrici, Mariae Lauretanae, Piceni, Italiae, Orbis totius miraculo, suae reginae, suae spei, uni suo amori (1656)
  • Benedictus Rogaccius (Benedikt Rogačić, 1646-1719, Ragusinus)
   • Hymni tres, qui in Officio d. Blasii Ragusii recitantur ac Officium proprium eiusdem Sancti, exceptis lectionibus secundi nocturni (s. a.)
  • Michael Mondegaius (Miho Mondegaj, 1649-1716, Slanensis)
   • Dolorum libri IV, in quibus Psyche exul praeit (1706, solummodo liber I exstat)
   • B. Aloysii Gonzagae e Soc. Iesu praeclare gesta variis fabulis heroico filo ductis ... adumbrata (ed. 1721)
  • Georgius Gladich (Juraj Gladić, 1659-1725, Fluminensis)
   • Laus militiae sacrae et prophanae contemptus (1690)
   • Schola crucis in tuba Pauli resonans (1707)
  • Marcus Ghericeus sive Ghebiceus (Marko Geričić, 1669-1716, Corcyranus)
   • carmina (MS)
  • Ignatius Georgius (Ignjat Ðurđević, 1675-1737, Ragusinus)
   • Sanctae Margaritae Cortonensis admirabilis ad paenitentiam pietatemque conversio (MS)
  • Georgius Bassich (Juraj Bašić, 1695-1765, Ragusinus)
   • De nativitate Domini elegia (MS)
   • De S. Aloysio Gonzaga ecloga (MS)
  • Christophorus Maria Stay (Kristo Marija Stay, 1719-1777, Ragusinus)
   • De Annuntiatione B. Mariae Virginis (MS)
  • Nicolaus Busotti (Nikola Busotti, Pater Fidelis a Iadera, 1728-1801, Iadrensis)
   • Hymnodium seu Hymnorum quorundam collectio (1797)
  • Georgius Ferrius (Ðuro Ferić, 1739-1820, Ragusinus)
   • Paraphrasis psalmorum poetica (1791)
 • politica
  • Martinus Rosa (Martin Rusić, obiit c. 1660, Stagnensis)
   • Breve compendium nationis gloriosae totius linguae Illyricae (1638)
  • Stephanus Gradius (Stjepan Gradić, 1613-1683, Ragusinus)
   • De laudibus Serenissimae Reipublicae Venetae et cladibus Patriae suae carmen (1675)
  • Matthaeus Gelich alias Drasoevich (Matej Jelić Dražojević, 1636-1721, Almissiensis)
   • Cretae regni querelae. Elegia (1666)
   • De bello Batavo et pace Noviomasi (!) (1680)
   • De Vienna Turcarum obsidione liberata carmen (1687)
   • In natali Leopoldi Jacobi archiducis, Leopoldi Caesaris filii. Idyllium (1682)
  • Michael Mondegaius (Miho Mondegaj, 1649-1716, Slanensis)
   • Marianna Hispaniarum regina publicae felicitati sospes (1697)
  • Paulus Ritter (Pavao Ritter Vitezović, 1652-1713, Segniensis)
   • Anagrammaton liber primus sive Laurus auxiliatoribus Ungariae (1687)
   • Anagrammaton sive Laurus auxiliatoribus Ungariae liber secundus (1689)
   • Germania laureata sive Pars laurus auxiliatoribus Ungariae ... nuncupata (1689)
   • Anagrammaton liber tertius (1696)
   • Fata et vota sive Opera anagrammaton (1699)
   • Ungaria toga et sago conspicua, regnante Carolo III, fato eDVCta, VotIs CoMItata (1712)
  • Antonius Mathiasaevius Caramanaeus (Antun Matijašević Karamaneo, 1658-1721, Issaeus)
   • In Budae a Turcarum tyrannide libertatem assertore invictissimo Leopoldo Romanorum imperatore ... carmen (1686)
   • Naupliâ per ... Franciscum Maurocoenum equitem ... vindicata oestrum (1686)
   • Castro Novo per ... Hieronymum Cornelium ... expugnato carmen (1687)
  • Georgius Gladich (Juraj Gladić, 1659-1725, Fluminensis)
   • Belgradi moenia invicta Austriae virtus subegit et vertit (1688)
   • Culmen gloriae Austriacae felicitatis proprium (1688)
   • Gallicinium improbum improbatum sive Germanus ad Germanos in praesentem Gallorum proterviam aususque temerarios (1688)
   • Relatio historico-poetica de memorabilibus Carnioliae (MS)
  • Vincentius Zmajevich (Vicko Zmajević, 1670-1745, Perastinus)
   • Musarum chorus excitatus ad laudes ilustrissimi et excellentissimi domini, domini Antonii Zeni Venetarum copiarum terra marique iam inaugurati praefecti generalis (1694)
  • Ioannes Donati (Ivan Donati, 1684-1728, Zagrabiensis)
   • Sissiensis victoria Christianis felix, Turcis funesta (fabula scaenica, 1717)
  • Emericus Pavich (Emerik Pavić, 1716-1780, Budensis, in Hungaria)
   • Descriptio soluta et rythmica (!) regum, banorum caeterorumque heroum Slavinorum Illyricorum ab A. R. P. Andrea Cacics in vernacula lingua Illyrica proposita, recenter perbrevi compilatione in Latinum traducta (1764, partim interpretatio e sermone Croatico)
  • Marinus Slatarichius (Marin Zlatarić, 1753-1826, Ragusinus)
   • De amplitudine et vetustate linguae Illyricae elegia (MS)
  • Titus Brezovatsky (Tituš Brezovački, 1757-1805, Zagrabiensis)
   • Carmina (partim ed. saec. XVIII, XIX, XX)
  • Andreas Barukcsich (Andrija Barukčić, 1805-1839, Osredakensis, in Bosnia et Herzegovina)
   • Synoptico-memorialis elegia de Illyrica gente a Japheto per Thraces descendente (1833)
  • Franciscus Millashinovic (Franjo Milašinović, 1808-1883, Trakošćanensis)
   • Martini Sarcastii Pseudo-Nasonis Illyrici Metamorphosis unica artis poeticae amatoribus atque osoribus (1843)
 • alia et miscellanea
 • Ragusini
  • Petrus Palicuchius (Petar Palikuća, c. 1564-1650, Medioinsulanus)
   • carmina occasionalia (ed. 1601, saec. XX)
  • Franciscus Gondola (Fran Gundulić, 1587-1629, Ragusinus)
   • Francisci Gondolae carminum [et Iunii Antonii Restii orationum] liber (MS, continet XV emblemata)
  • Ioannes Seraphini Bona (Dživo Bunić Vučić, 1592-1658, Ragusinus)
   • Civitas Ragusae Junium Palmottam celeberrimum vatem alloquitur (ed. 1971)
  • Iunius Palmotta (Junije Palmotić, 1606-1657, Ragusinus)
   • Admodum reverendo patri Ioanni Baptistae Bargiocco e Societate Iesu ... panegyris (1633)
   • carmina (partim ed. 1897, 1912)
  • Vincentius Pozzo Soltan (Vice Pucić Soltanović, obiit 1666, Ragusinus)
   • Ad amicam suam Pantasileam fidem non servantem (ed. 1935)
  • Ignatius Georgius (Ignjat Ðurđević, 1675-1737, Ragusinus)
   • carmina occasionalia (ed. auctore superstite)
   • Poetici lusus varii (ed. 1956)
   • carmina (MS)
  • Vincentius Petrovich (Vice Petrović, 1677-1754, Ragusinus)
   • carmina (partim ed. saec. XIX, XX)
  • Ioannes Carolus de Angelis (Ivan Karlo Anđelić, 1686-1750, Ragusinus)
   • Odae (ed. 1810)
  • Bartholomaeus Boscovich (Baro Bošković, 1699-1770, Ragusinus)
   • Carmina (partim ed. saec. XVIII)
  • Anselmus Catich (Anselmo Katić, 1715-1792, Jasenicensis)
   • elegiae, epigrammata (MS)
  • Blasius Bolich (Vlaho Bolić, 1717-1756, Ragusinus)
   • Odae (ed. 1810)
  • Franciscus Stay (Frano Stay, 1722-1793, Ragusinus)
   • carmina (MS)
  • Didacus Dubravica Arboscelli (Didak Dubravica Arboscelli, 1727-1788, Ragusinus)
   • Nonnulla Illyrica et Latina carmina (ed. 1913)
  • Bernardus Zamagna (Brno Zamanja, 1735-1820, Ragusinus)
   • Epistolae (s. a., c. 1796)
   • Carmina (1814)
   • Carmina selecta (ed. 1830)
  • Georgius Ferrius (Ðuro Ferić, 1739-1820, Ragusinus)
   • Carnovalis Ragusini descriptio macaronica (partim ed. 1970)
   • Descriptio Cucagnae (partim ed. 1970)
   • Apophthegmata Erasmi Latinis versibus explicata (partim ed. saec. XX)
   • Epigrammata (partim ed. 1970)
   • Epigrammata de nostratibus (partim ed. 1970)
   • Elogia (partim ed. 1970)
   • Disticha (partim ed. 1970)
   • Adagia Illyrica fabulis explicata (MS)
  • Georgius Higgia (Ðuro Hidža, 1752-1833, Ragusinus)
   • Poesie amorose (partim ed. 1970)
   • Sermones (MS)
   • Epigrammata (partim ed. 1970)
  • Iunius Restius (Džono Rastić, 1755-1814, Ragusinus)
   • Carmina (partim ed. 1816)
  • Petrus Franciscus Aletin (Petar Frano Aletin, 1768-1836, Ragusinus)
   • carmina (MS)
  • Marcus Bruère Desrivaux, Marko Bruerović, c. 1770-1823, Lugdunensis, in Gallia)
   • Poesie latine-italiane, Latina carmina (partim ed. 1970)
  • Raphael Radeglia (Rafo Radelja, obiit 1831, Ragusinus)
   • Nave Ragusea distinta ... componimenti latini, italiani e illirici (1819)
   • Nonnulla epigrammata (1825)
   • carmina occasionalia (1925-1837)
  • Raphael Androvich (Rafo Andrović, 1771-1841, Ragusinus)
   • carmina (partim ed. saec. XIX)
  • Michael Dadich (Miho Dadić, c. 1771-1851, Ragusinus)
   • Epigrammata varia (1811)
   • Carmina (1814)
  • Lucas Stulli (Luko Stulli, 1772-1828, Ragusinus)
   • Vaccinatio ... De Jenneriano invento optime merito carmen elegiacum (1804)
   • Elegiae (1810)
  • Lucas Didacus Sorgo (Luko Didak Sorkočević, 1776-1885, Ragusinus)
   • carmina occasionalia (partim ed. 1847-1914)
  • Urbanus Appendinus (Urban Appendini, 1777-1834, Taurinensis, in Italia)
   • Carmina (1811)
   • De educatione religiosa, physica, intellectuali et sociali disticha (1834)
  • Matthaeus Aloysius a Zamagna (Matija Lujo Zamanja, 1778-1870, Ragusinus)
   • Carmina meditata et extemporalia (1859)
  • Nicolaus Aloysius de Pozza (Nikola Lujo Gučetić, 1783-1857, Ragusinus)
   • Carmina (1858)
  • Antonius Casnacich (Antun Kaznačić, 1784-1874, Ragusinus)
   • Carmina varia (partim ed. 1983)
  • Blasius Ghetaldus (Vlaho Getaldić, 1788-1872, Ragusinus)
   • Lucubrationes poeticae (MS)
  • Benignus Albertini (Beninj Albertini, 1789-1838, Ragusinus)
   • carmina (MS)
 • alii litoris Hadriatici accolae
  • Ioannes Tomcus Marnavitius (1580-1637, Sibenicensis)
   • carmina occasionalia (partim edita auctore superstite)
  • Marinus Boliza (Marin Bolica, 1603-1643, Ascriviensis, in Monte Nigro)
   • Panegyris ... in laudem illustrissimi atque excellentissimi D. Dominici Molini (1634)
  • Augustinus Iordanus (Augustin Jordanić, obiit c. 1668, Iadrensis)
   • Poesie dedicate all'Illustriss. et excellentiss. Signor Pietro Basadonna (ed. 1670)
  • poetae varii (saec. XVI-XVII)
   • Varia Dalmatica (partim ed. saec. XX, XXI)
  • Antonius Mathiasaevius Caramanaeus (Antun Matijašević Karamaneo, 1658-1721, Issaeus)
   • Hypotyposis statuae aeneae equestris Patavii ad D. Antonii erectae vulgo Gattamella (1687)
   • Sacellum Divi Antonii Patavii in templo eiusdem ... descriptum (1687)
   • Carmen ad V. C. Iacobum Candidum (ed. 1961)
   • carmina (MS)
  • Nicolaus Capor (Nikola Kapor, obiit 1736, Corcyranus)
   • Carmina (ed. 1998)
  • Franciscus Xaverius Verneda (Franjo Ksaver Verneda, 1739-1826, Fluminensis)
   • carmina occasionalia (ed. auctore sospite)
  • Iosephus Ciobarnich (Josip Čobarnić, 1790-1852, Macarscensis)
   • carmina (ed. 1902)
  • Antonius Smerdel (Ton Smerdel, 1904-1970, Silvanus)
   • Urna Parcarum (1961)
   • Pontes lucentes (1962)
   • carmina (1960-79)
 • interioris terrae incolae
  • Paulus Ritter (Pavao Ritter Vitezović, 1652-1713, Segniensis)
   • Corona lauro-palmaris a Phoebo et musis connexa (1682)
   • Nova Musa sive Pars artificiosa operum poeticorum, quae annuo ablegationis suae ad Caesaream aulam tempore concinnebat (1683)
   • carmina occasionalia (1681-1712)
   • Otia metrica (MS)
   • Epistolae metricae (MS, ed. paratur)
  • Joannes Christolovez (Ivan Krištolovec, 1658-1730, Varasdinensis)
   • De origine Ordinis S. Pauli primi eremitae (1701)
  • Georgius Pattachich (Juraj Patačić, 1669-1716, Varasdinensis)
   • Pentas elegiarum (1695)
  • Emericus Pavich (Emerik Pavić, 1716-1780, Budensis, in Hungaria)
   • Fragmenta poetica e variis poeseos exercitationibus concinnata (1762)
  • Martinus Szabolovich (Martin Sabolović, 1730-1801, Crisiensis)
   • Carmen macaronicum in Crisienses 1792 (ed. 1903)
   • carmina occasionalia (ed. auctore sospite)
   • carmina (MS)
  • Stephanus Agyich (Stjepan Adžić, 1730-1789, Rajevoselensis)
   • Bucolicon (1781)
  • Iosephus Pavissevich (Josip Pavišević, 1734-1803, Posseganus)
   • Fragmenta poetica, elogia, epitaphia (1793)
   • Carmina, inscriptiones, epitaphia (1794)
  • Antonius Raisp (Antun Raisp, 1739-1786, Petoviensis, in Slovenia)
   • carmina occasionalia (1780, 1782)
  • Franciscus Sebastianovich (Franjo Sebastijanović, 1741-1799, Posseganus)
   • In versificatores ... breve satyricon (1790)
   • Poemata sparsim antea edita ... collecta (ed. 1805)
  • Georgius Dianich (Juraj Dijanić, c. 1749-1799, Romulensis)
   • Elegia in obitum Ignatii Verbega medici (1795)
  • Mathias Petrus Katancsich (Matija Petar Katančić, 1750-1825, Valpensis)
   • Fructus auctumnales (1791)
   • carmina (ed. 1826, 1940)
  • Franciscus Sigismundus Klohammer (Franjo Sigismund Klohamer, 1755-1831, Baziniensis, in Slovacia)
   • carmina occasionalia (ed. auctore superstite)
  • Adamus Aloysius Barichevich (Adam Alojzije Baričević, 1756-1806, Zagrabiensis)
   • Ode ... domino Maximiliano Verhovecz episcopo Zagrabiensi (c. 1788)
   • Raymundo Cunichio Ragusino, Homero Latino, patriae suae splendori, MDCCXCV (s. a., c. 1795)
   • Eclogae (ed. 2003)
  • Georgius Nabiach (Juraj Nabijač, 18th. c-1842)
   • carmina occasionalia (ed. inde a 1794 usque 1838)
  • Ambrosius Matich (Ambroz Matić, Blaževacensis, in Bosnia et Herzegovina)
   • carmina occasionalia (1825, 1827)
  • Franciscus Millashinovic (Franjo Milašinović, 1808-1883, Trakošćanensis)
   • Viator Zagorianus Joško Hranjec versibus macaronicis celebratus (1863)
   • carmina occasionalia (ed. inde a 1826)
  • Stephanus Illiassevich (Stjepan Ilijašević, 1814-1903, Oriovacensis)
   • Ode Lesbia professori Aloysio Christianovits dicta ab eius gratis auditoribus (1831)
   • Carmen honoribus Iosephi Verhovacz (s. a., c. 1881)
  • Blasius Iosich (Blaž Josić, 1820-1868, Rapčensis, in Bosnia et Herzegovina)
   • carmina occasionalia (ed. auctore sospite)
  • Ioannes Golub (Ivan Golub, natus 1930, Kalinovacensis)
   • Ultima solitudo personae – Lice osame (1997)
  • Ioannes Cesar (Ivan Cesar, 1936-1993, Beletinecensis)
   • carmina (in Carmina Latina recentiora, 1975)
 • peregri Ragusini
  • Nicolaus Brautius (Nikola Brautić, 1566-1632, Medioinsulanus)
   • Martyrologium poeticum sanctorum totius Italiae et eorum qui in Martyrologio Romano continentur, cum Christi genealogia et quindecim mysteriis Sanctissimi Rosarii (1630)
  • Stephanus Gradius (Stjepan Gradić, 1613-1683, Ragusinus)
   • Poemata (in Septem illustrium virorum poemata, 1660, 1672)
   • carmina (MS)
  • Ioannes Luccari (Ivan Lukarević, 1622-1709, Ragusinus)
   • Mariae Stuartae, Scotorum Reginae, carcer et mors (MS)
   • Regnorum plausus et munera in ortu felicissimo principis Hispaniarum (1658)
   • Stanislaus Kostka. Drama sacrum (1709)
  • Benedictus Rogaccius (Benedikt Rogačić, 1646-1719, Ragusinus)
   • Proseucticon de terraemotu (1690)
   • carmina (MS)
  • Michael Mondegaius (Miho Mondegaj, 1649-1716, Slanensis)
   • carmina occasionalia (1697, 1721)
  • Rogerius Iosephus Boscovich (Ruđer Josip Bošković, 1711-1787, Ragusinus)
   • Cantatinae pro visitatione Dei Genetricis (1751)
   • carmina (in Arcadum carmina: Pars altera, 1756)
   • Pro Benedicto XIV. pont. max. Soteria (1757)
   • carmina occasionalia (ed. auctore sospite)
  • Benedictus Stay (Benedikt Stay, 1714-1801, Ragusinus)
   • carmina (in Arcadum carmina: Pars altera, 1756; Pars tertia, 1768)
   • Poeta dicto vale Musis ad graviora studia se confert, elegia (ed. 1990)
   • carmina (MS)
  • Raymundus Cunichius (Rajmund Kunić, 1719-1794, Ragusinus)
   • Epigrammatum libri quinque. Accedit endecasyllaborum libellus (ed. 1803)
   • Epigrammata (ed. 1827)
   • Eclogae (ed. 2003)
   • epigrammata, elegiae (partim ed. saec. XVIII, XIX, XX)
  • Marcus Faustinus Gagliuffius (Marko Faustin Galjuf, 1765-1834, Ragusinus)
   • Navis Ragusina (1819)
   • carmina extemporalia (ed. auctore sospite per Italiae urbes)
   • Poemata varia meditata et extemporalia (ed. 1833)

Oratio soluta
 • oratoria
 • anti-Turcica
  • Bernardinus Zanne (Bernardin Zane, 1450-1527, Venetus)
   • Oratio ... habita in prima Sessione Concili Lateranensis praesente Iulio II. Pont. Opt. Max. (1512)
  • Bernardinus de Frangepanibus (Bernardin Frankopan, c. 1453-c. 1529, Ozaljensis?)
   • Oratio pro Croatia (c. 1522)
  • Simon Begnius (Šimun Kožičić Benja, c. 1460-1536, Iadrensis)
   • Oratio in sexta Lateranensis concilii sessione ... habita (s. a., habita 1513)
   • De Corvatiae desolatione (s. a., habita 1516)
  • Stephanus Possedarski (Stjepan Posedarski, saec. XV-XVI, Iadrensis)
   • Oratio ... pro domino Ioanne Torquato comite Corbavie, defensore Crovaciae (1520)
  • Christophorus de Frangepanibus (Krsto Frankopan, c. 1482-1527, Modrussiensis?)
   • Oratio ad Adrianum Sextum Pont. Max. (s. a., c. 1523)
  • Franciscus de Frangepanibus (Fran Frankopan, obiit 1543)
   • Oratio ad Caesarem, electores et principes Germaniae (1541)
  • Wolfgangus de Frangepanibus (Vuk Frankopan, obiit 1546)
   • Oratio ad Serenissimum Carolum V... ac ad ... principes Romani imperii, facta ex parte regnicolarum Croacie (1530)
  • Andronicus Tranquillus Parthenius (Fran Trankvil Andreis, 1490-1571, Traguriensis)
   • Oratio ad Germanos de bello suscipiendo contra Thurcos (1518)
   • Ad optimates Polonos admonitio (1545)
  • Stephanus Brodericus (Stjepan Brodarić, c. 1490-1539, Koprivnicensis)
   • Oratio ... ad Adrianum VI. pontificem maximum (1522)
  • Petrus Cedulini (Petar Cedulin, saec. 1544-1634, Iadrensis)
   • Discursus ... ad Clementem VIII. Pontificem Maximum, pro defensione contra Turcam (1594)
 • ecclesiastica
  • Nicolaus Machinensis (de Modrussa, Nikola Modruški, c. 1427-1480, Grbaljensis, in Monte Nigro)
   • Oratio in funere ... Petri cardinalis s. Sixti (1474)
  • Martinus Nimireus (Martin Nimira, saec. XIV, Arbensis)
   • Sermo de passione Domini apud div. Alexandrum Pont. Max. habita (1494)
  • Raphael Vlatkovich (Rafo Vlatković, saec. XV, Ragusinus)
   • Orationes per totam Quadragesimam (MS)
  • Georgius Benignus de Salviatis (Juraj Dragišić, c. 1445-1520, Argentinensis, in Bosnia et Herzegovina)
   • Oratio funebris habita pro magnifico et generoso senatore Iunio Georgio, patritio Ragusino (s. a., c. 1499)
  • Marcus Marulus (Marko Marulić, 1450-1524, Spalatensis)
   • De ultimo Christi iudicio (ed. 1901)
  • Ioannes Staphileus (Ivan Štafilić, 1472-1528, Traguriensis)
   • Oratio ... docens priscos prophetas ... Urbis direptiones vaticinatos fuisse (s. a.)
  • Bonifacius a Stephanis (Bonifacije D/a/rkolica, c. 1500-1581, Ragusinus)
   • De ortu clericorum in Ecclesia (1573)
  • Georgius Draskovich (Juraj Drašković, 1525-1587, Bilinensis)
   • Oratio funebris de defuncta regina Maria Hungariae (1559)
  • Andreas Dudithius (Andrija Dudić, 1533-1589, Budensis)
   • Orationes in concilio Tridentino habitae (1610)
  • Ioannes Tomcus Marnavitius (Ivan Tomko Mrnavić, 1580-1637, Sibenicensis)
   • Oratio habita in funere illustrissimi ac reverendissimi viri Fausti Verantii episcopi Chanadiensis (1617)
  • Stephanus Gradius (Stjepan Gradić, 1613-1683, Ragusinus)
   • Oratio de eligendo summo pontifice sede vacante post obitum Alexandri VII (1667)
   • In funere Caesaris Rasponi S. R. E. cardinalis oratio (1676)
  • Ioannes Luccari (Ivan Lukarević, 1622-1709, Ragusinus)
   • In funere Ioannis de Lugo, eminentissimi cardinalis e Soc. Iesu, oratio (1660)
   • In funere eminentissimi principis Marci Antonii Franciotti, Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis, oratio (1666)
  • Benedictus Rogaccius (Benedikt Rogačić, 1646-1719, Ragusinus)
   • Orationes (1694)
  • Ladislaus Despotovich (Ladislav Despotović, 1654-1700, Božjakovinensis)
   • Panegyris pro funere ... Emericy Erdödy de Monyorókerék (1690)
   • Panegyris virtuti et merito viri heroici ... Michaelis Vidakovich ... pro funere dicatus (1692)
  • Philippus Lastrich ab Ochievia (Filip Lastrić, 1700-1783, Ochieviensis)
   • Testimonium bilabium (1755)
  • Benedictus Stay (Benedikt Stay, 1714-1801, Ragusinus)
   • Ad Clementem XIII p. m. in funere Friderici Augusti III Poloniae regis oratio (1764)
   • Oratio in funere Clementis XII, pontificis maximi (1769)
  • Raymundus Cunichius (Rajmund Kunić, 1719-1794, Ragusinus)
   • Clemente XIII pontifice maximo renunciato oratio (1758)
  • Bernardus Zamagna (Brno Zamanja, 1735-1820, Ragusinus)
   • Oratio in funere Rogerii Iosephi Boscovichii habita XII. Kal. Iunii (1787)
  • Vincentius Kallafatich (Vinko Kalafatić, 1747-1792, Bribirensis)
   • Oratio funebris, quam, dum ... Balthasari Aramo Kerchelich ... parentabat Regia Zagrabiensis academia ... habuit (1778)
  • Ioannes Iosephus Paulovich-Lucich (Ivan Josip Pavlović-Lučić, 1755-1818, Macarscensis)
   • Decem poenitentiales sermones (1785)
 • litteraria
  • Andronicus Tranquillus Parthenius (Fran Trankvil Andreis, 1490-1571, Traguriensis)
   • Oratio de laudibus eloquentiae (1518)
  • Christophorus Maria Stay (Krsto Marija Stay, 1719-1777, Ragusinus)
   • In funere Ioannis Alleti a secretis Reipublicae Ragusinae ... oratio (ed. 2006)
 • miscellanea et alia
  • Ioannes Vitez (Ivan Vitez od Sredne, 1405-1472, Srednensis)
   • orationes (ed. 1980)
  • Janus Pannonius (Jan Panonije, 1434-1472, Sclavonus)
   • orationes (ed. 1555)
  • Ioannes Gotius (Ivan Gučetić, 1451-1502, Ragusinus)
   • Panegyris Vladislao regi dicta (ed. 1971)
  • Franciscus Niger Pescennius (Franjo Niger, 1452-1523, Venetus)
   • Pullata oratio in d. Herculis inferias (1505)
   • orationes (ed. 1922)
  • Aelius Lampridius Cervinus (Ilija Lampričin Crijević, 1463-1520, Ragusinus)
   • orationes (partim ed. 1906, 1971)
  • Iohannes Polycarpus Severitanus (Ivan Polikarp Severitan, 1472-c. 1526, Sibenicensis)
   • Oratio ad serenissimam Ioannam reginam utriusque Siciliae (1514)
  • Ioannes Staphileus (Ivan Štafilić, 1472-1528, Traguriensis)
   • Oratio ad Rotae auditores excidii Urbis Romae, sub annum Christi 1527. causas continens (s. a.)
  • Antonius Verantius (Antun Vrančić, 1504-1573, Sibenicensis)
   • Gratulatio ... in nuptiis felicibus clarissimi Sigismundi Augusti regis Poloniae, nomine serenissimae Isabellae... (1543)
   • Oratio, qua ... Rudolphum ... venientem Posonium ad ineundam coronationem excepit (1572)
  • Matthias Garbitius Illyricus (Matija Grbić Ilirik, c. 1505-1559, Histrianus)
   • Oratio de vita, moribus, doctrina et professione Hippocratis (1544)
   • Oratio de doctrina morum et vitae (1545)
  • Georgius Rattkay (Juraj Ratkaj, 1612-1666, Castrensis)
   • Panegyris d. Ladislao Hungariae regi ... declamata anno 1641 (in Memoria regum..., 1652)
   • Oratio in Synodo Zagrabiensi habita... (in Memoria regum..., 1652)
  • Augustinus Iordanus (Augustin Jordanić, obiit c. 1668, Iadrensis)
   • Oratio (1651)
   • Scientia humanitatis solatium; oratio habita pro solemni studiorum instauratione in basilica catedrali (1655)
  • Joannes Christolovez (Ivan Krištolovec, 1658-1730, Varasdinensis)
   • Panegyricon Austriacum seu Austriaca domus in domo David figurata (1703)
  • Marcus Ghericeus sive Ghebiceus (Marko Geričić, 1669-1716, Corcyranus)
   • Oratio in solemni studiorum instauratione habita Patavii in templo maximo (1668)
 • epistolae
 • collectae
  • Ioannes Sobotae Dalmata (Ivan Subotić, obiit 1467, Traguriensis)
   • epistolae (ed. 1867, 1898, 1905)
  • Ioannes Vitez (Ivan Vitez od Sredne, 1405-1472, Srednensis)
   • Epistolae (ed. 1741)
  • Marcus Marulus (Marko Marulić, 1450-1524, Spalatensis)
   • epistolae III ad Iacobum Grassolarium (ed. 1992)
  • Aelius Lampridius Cervinus (Ilija Lampričin Crijević, 1463-1520, Ragusinus)
   • epistolae (partim ed. 1872)
  • Andronicus Tranquillus Parthenius (Fran Trankvil Andreis, 1490-1571, Traguriensis)
   • epistolae (partim ed. saec. XIX)
  • Antonius Verantius (Antun Vrančić, 1504-1573, Sibenicensis)
   • Epistolae (ed. 1857-1875)
  • Andreas Dudithius (Andrija Dudić, 1533-1589, Budensis, in Hungaria)
   • Epistulae (ed. inde a 1992)
  • Ioannes Lucius (Ivan Lučić, 1604-1679, Trogir)
   • epistolae (published in 1905, 1907)
  • Nicolaus Busotti (Nikola Busotti, 1728-1801, Iadrensis)
   • epistolae (1798)
 • singulae
  • Marcus Marulus (Marko Marulić, 1450-1524, Spalatensis)
   • Epistola ad Adrianum VI. Pont. Max. de calamitatibus occurrentibus et exhortatio sd communem omnium Christianorum unionem et pacem (1522)
  • Damianus Benessa (Damjan Beneša, 1477-1539, Ragusinus)
   • epistolae ad Ferdinandum I Romanorum regem, Carolum V Romanorum imperatorem, Franciscum I Gallorum regem (ed. 2012)
  • Georgius Diphnicus (Juraj Divnić, saec. XIV-XV, Sibenicensis)
   • epistola ad Alexandrum VI Pont. Max. de pugna Corbaviensi (ed. 1903)
  • Bartholomaeus Georgiewyts (Bartol Ðurđević, c. 1506-c. 1566, Malamlakensis)
   • Epistola exhortatoria contra infideles (c. 1545)
  • Marcus Antonius de Dominis (Markantun de Dominis, 1560-1624, Arbensis)
   • De pace religionis (ed. 1666)
  • Nicolaus Brautius (Nikola Brautović, 1566-1632, Medioinsulanus)
   • Ad universos Dei praelatos (MS)
  • Stephanus Gradius (Stjepan Gradić, 1613-1683, Ragusinus)
   • Ad Consilium Rogatorum rei publicae Ragusinae epistolae scriptae (ab anno 1667. usque ad mortem Gradii.) (ed. 1915)
  • Georgius Ferrius (Ðuro Ferić, 1739-1820, Ragusinus)
   • Ad clarissimum virum Ioannem Muller epistola (1798)
   • Ad clarissimum virum Michaelem Denisum Vindelicum epistola (1798)
   • Ad clarissimum virum Iulium Baiamontium Spalatensem epistola (1798)
  • Vincentius Kallafatich (Vinko Kalafatić, 1747-1792, Bribirensis)
   • Theodori Trasibuli ad Anianum Eliphium epistolae II (1782)
 • fabula romanensis
  • Franciscus Lucianus Gondola (Fran Lucijan Gundulić, c. 1451-1505, Ragusinus)
   • Baptistinus (c. 1495 – liber rarissimus, et 2006)
 • historiographica, geographica, politica
  • Presbyter Diocleas (Pop Dukljanin, saec. XII, Iadrensis, fortasse Gregorius Antibariensis)
   • Regnum Sclavorum (saec. XII-XIII, ed. 1666)
  • Thomas Archidiaconus (Toma Arhiđakon, c. 1200-1268)
   • Historia Salonitana (ed. 1666, ed. critica 2003)
  • anonymus Traguriensis (saec. XIII)
   • Vita beati Ioannis
  • Michael Madijev de Barbazanis (Miho Madijev de Barbazanis, c. 1280-post 1358, Spalatensis)
   • De gestis Romanorum imperatorum atque pontificum (ed. 1666)
  • anonymus Iadrensis (saec. XIV)
   • Obsidio Iadrensis (ed. 1666, ed. critica 2007)
  • anonymus Iadrensis (saec. XIV)
   • Chronica Iadrensis
  • anonymus Arbensis (saec. XIV)
   • Historia Christophori martyris
  • anonymus Spalatensis (saec. XIV)
   • A Cutheis de gestis civium Spalatinorum
  • Coriolanus Cepio (Koriolan Cipiko, 1425-1493, Traguriensis)
   • Petri Mocenici imperatoris gestorum libri tres (De bello Asiatico) (1477)
  • Nicolaus Machinensis (de Modrussa, Nikola Modruški, c. 1427-1480, Grbaljensis, in Monte Nigro)
   • De bellis Gothorum (partim ed. 1937)
  • Georgius Sisgoreus (Juraj Šižgorić, c. 1445-1509, Sibenicensis)
   • De situ Illyriae et civitate Sibenici (ed. 1899, ed. critica 1982)
  • Thomas Niger (Toma Niger, c. 1450-post 1531, Spalatensis)
   • Pontificum Salonitanorum et Spalatensium series (1520)
  • Franciscus Niger Pescennius (Franjo Niger, 1452-1523, Venetus)
   • De aristocratia Veneta (MS)
  • Felix Petantius (Feliks Petančić, c. 1455-c. 1516, Ragusinus)
   • De itineribus in Turciam libellus (ed. 1522)
   • Turciae descriptio (MS)
   • Historia imperatorum Regni Turcici (MS)
  • Vincentius Priboevius (Vinko Pribojević, saec. XV-post 1532, Pharensis)
   • De origine succesibusque Slavorum (ed. 1532)
  • Ludovicus Cervarius Tubero (Ludovik Crijević Tuberon, 1458-1527, Ragusinus)
   • Commentarii de rebus, quae temporibus eius in illa Europae parte, quam Pannonii et Turcae eorumque finitimi incolunt, gestae sunt (ed. 1603)
  • Iohannes Polycarpus Severitanus (Ivan Polikarp Severitan, 1472-c. 1526, Sibenicensis)
   • Monoregia (1522)
  • Ioannes Staphileus (Ivan Štafilić, 1472-1528, Traguriensis)
   • De bello et pace (MS)
  • Andronicus Tranquillus Parthenius (Fran Trankvil Andreis, 1490-1571, Traguriensis)
   • De rebus in Hungaria gestis ab illustrissimo et magnifico Ludovico Gritti deque eius obitu epistola (ed. 1934)
  • Stephanus Brodericus (Stjepan Brodarić, c. 1490-1539, Koprivnicensis)
   • De conflictu Hungarorum cum Solymano Turcarum imperatore ad Mohach historia verissima (1527)
  • Bonifacius a Stephanis (Bonifacije D/a/rkolica, c. 1500-1581, Ragusinus)
   • De perenni cultu Terrae Sanctae et de fructuosa eius peregrinatione (1573)
  • Antonius Verantius (Antun Vrančić, 1504-1573, Sibenicensis)
   • De rebus gestis Hungarorum ab inclinatione regni (opus interruptum, continens inter alia De situ Transsylvaniae, Moldaviae et Transalpinae et De rebus gestis Ioannis, regis Hungariae, ed. 1798)
   • Iter Buda Hadrianopolim (opus interruptum, ed. 1774)
   • De itinere et legatione sua Constantinopolitana cum fratre Michaele dialogus (opus interruptum, ed. 1798)
  • Bartholomaeus Georgiewyts (Bartol Ðurđević, c. 1506-c. 1566, Malamlakensis)
   • De afflictione tam captivorum quam etiam sub Turcae tributo viventium Christianorum (1544)
   • De Turcarum ritu et ceremoniis (1544)
   • Exhortatio contra Turcas (1545)
   • Libellus vere Christiana lectione dignus diversas res Turcharum brevi tradens (1552)
   • De Turcarum moribus epitome (1553)
   • De origine Imperii Turcorum eorumque administratione et disciplina (1560)
  • Michael Wrancius (Mihovil Vrančić, 1501-1571, Sibenicensis)
   • Liber de rebus Hunagaricis 1536 (ed. 1857)
  • Georgius Huszthi (Juraj Husti, c. 1510-post 1566, Rasinjensis)
   • Descriptio peregrinationis (ed. 1881)
  • Dominicus Zavoreus (Dinko Zavorović, c. 1540-1608, Ragusinus)
   • De rebus Dalmaticis (MS)
  • Ioannes Tomcus Marnavitius (Ivan Tomko Mrnavić, 1580-1637, Sibenicensis)
   • Unicae gentis Aureliae Valeriae Salonitanae Dalmaticae nobilitas (1628)
   • Regiae sanctitatis Illyricanae foecunditas (1630)
   • Pro sacris ecclesiarum ornamentis et donariis contra eorum detractores (1626)
   • De Illyrico caesaribusque Illyricis dialogorum libri VII (MS, partim ed. 2006)
  • Benedictus Vincovich (Benedikt Vinković, 1581-1642, Jaskensis)
   • Notitiae episcopatus et episcoporum Ecclesiae Zagrabiensis (MS)
  • Raphael Levacovich (Rafael Levaković, c. 1590-1650, Jaskensis)
   • De fundatione ecclesiae et episcopatus Zagrabiensis (MS)
   • De erroribus Bonfinii et aliorum scriptorum (MS)
  • Andreas Eggerer (Andrija Eggerer, obiit 1672, Grecensis, in Austria)
   • Fragmen panis proto-eremitici seu reliquiae annalium eremocoenobiticorum Ordinis fratrum s. Pauli primi eremitae (1663)
   • Pharmacopaea coelestis seu Maria Remetenensis (1672)
  • Ioannes Lucius (Ivan Lučić, 1604-1679, Traguriensis)
   • De Regno Dalmatiae et Croatiae (1666)
   • Inscriptiones Dalmaticae (1673)
  • Stephanus Gradius (Stjepan Gradić, 1613-1683, Ragusinus)
   • Antiquitatum Rhacusanarum brevis diatriba (ed. 1790)
  • Sebastianus Glavinich (Sebastijan Glavinić, 1630-1698, Petinensis)
   • Brevis et compendiosa Licae et Corbaviae descriptio (ed. 1856)
   • Relatio de rebus Moscoviticis (MS)
  • Nicolaus Matthias de Illyanovich (Nikola Matija Iljanović, c. 1623-post 1684)
   • Relatio status Ottomanicae domus, quae officialium constitutionem serviendique conditionem concernit (1679)
  • Ioannes Rattkay (Ivan Ratkaj, 1647-1683, Petoviensis, in Slovenia)
   • relationes e missionibus Iesuiticis in Tarahumara actis (c. 1680, partim ed. 1726, ex integro 1998)
  • Paulus Ritter (Pavao Ritter Vitezović, 1652-1713, Segniensis)
   • Croatia rediviva (1700)
   • Stemmatographia sive Armorum Illyricorum delineatio, descriptio et restitutio (s. a., 1701)
   • De aris et focis Illyriorum (partim ed. 1701)
   • Natales D. Ladislavo ... restituti (1704)
   • Bossna captiva sive Regnum et interitus Stephani, ultimi Bossnae regis (1712)
   • Banologia, sive de banatu Croatiae (MS)
   • Serbiae illustratae libri octo (MS)
  • Joannes Christolovez (Ivan Krištolovec, 1658-1730, Varasdinensis)
   • De origine Ordinis S. Pauli primi eremitae (1701)
  • Balthasar Pattachich (Baltazar Patačić, 1663-1719, Vidovecensis)
   • Diarium (partim ed. 1869, ex integro 1895)
  • Georgius Pattachich (Juraj Patačić, 1669-1716, Vidovecensis)
   • Gloria Collegii Hungaro-Illyrici Bononiae fundati (1699)
  • Vincentius Zmajevich (Vicko Zmajević, 1670-1745, Perastinus)
   • Concilium provinciale sive nationale Albanum habitum anno MDCCIII (1706)
  • Iunius Antonius Resti (Džono Rastić, c. 1671-1735, Ragusinus)
   • Chronica Ragusina (ab origine usque ad annum 1451), item Ioannis Gundolae (1451-1484) (ed. 1893)
  • Ignatius Georgius (Ignjat Ðurđević, 1675-1737, Ragusinus)
   • D. Paulus apostolus in mari, quod nunc Venetus sinus dicitur, naufragus et Melitae Dalmatensis insulae post naufragium hospes (1730)
   • Rerum Illyricarum libri (restituti et partim ed. 1967)
  • Anselmus Banduri (Anselmo Banduri, c. 1675-1743, Ragusinus)
   • Imperium Orientale sive Antiquitates Constantinopolitanae (1711)
   • Numismata Imperatorum Romanorum a Traiano Decio usque ad Palaeologos Augustos (ed. 1791)
  • Ioannes a Straxemano (Ivan Stražemanac, c. 1678-1758, Straxemanensis)
   • Expositio Provinciae Bosnae Argentinae (ed. 1993)
  • Iacobus Pejacsevich (Jakob Pejačević, 1681-1738, Ciprovacensis, in Bulgaria)
   • Veteris et novae geographie compendiosa congeries, seu compendiosa expositio geographica Europae, Asiae, Africae Americaeque tipo (!) data (1714)
  • Ioannes Franciscus Szdellar (Ivan Franjo Zdjelar, 1685-1745, Crisiensis)
   • Itinerarium peregrini philosophi Sinis, Iapone, Cocincina, Canada et Brasilia definitum (1720)
   • Itinerarium peregrini philosophi Turcia definitum (1720)
   • Series banorum Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae sub regibus Croatiae, Ungariae et Ungariae-Austriacis (1737)
  • Seraphinus Maria Cerva (Serafin Marija Crijević, 1686-1759, Ragusinus)
   • Prolegomena in sacram metropolim Ragusinam (ed. 2008)
  • Iosephus Bedekovich de Komor (Josip Bedeković Komorski, c. 1688-1760, Zagrabiensis)
   • Natale solum magnae ecclesiae doctoris sancti Hyeronimi in ruderibus Stridonis occultatum (1752)
  • Franciscus Cunich (Franjo Kunić, 1697-1763, Burgenlandensis, in Austria)
   • Dacia Sicula brevi compendio exhibita (1731)
   • Compendium historicum de praecipuis quatuor monarchiis (1732)
   • Compendium historicum de regnis et aliis orbis provinciis (1733)
  • Gabriel Kolinovics-Senquicziensis (Gabrijel Kolinović Šenkvički, 1698-1770, Senquicziensis, in Slovacia)
   • Chronicon militaris Ordinis equitum templariorum (ed. 1789)
   • Nova Ungariae periodus ... sive comitiorum generalium ... absolutissima narratio (1790)
  • Sebastianus Dolci (Sebastijan Slade, 1699-1777, Ragusinus)
   • De Ragusini archiepiscopatus antiquitate epistola anticritica (1761)
  • Philippus Lastrich ab Occhievia (Filip Lastrić, 1700-1783, Occhieviensis, in Bosnia et Herzegovina)
   • Epitome vetustatum provinciae Bosniensis (1762)
  • Marcus Dobretich (Marko Dobretić, 1707-1784, Brnjićensis, in Bosnia et Herzegovina)
   • Dumni descriptio (1769)
  • Franciscus Xaverius Pejacsevich (Franjo Ksaver Pejačević, 1707-1781, Mursanus)
   • Historia Serviae seu Colloquia XIII de statu regni et religionis Serviae ab exordio ad finem (1797)
  • Bonus Benich (Bono Benić, 1708-1785, Čatićensis, in Bosnia et Herzegovina)
   • Protocollum conventus Suttiscae (ed. 1979)
  • Balthasar Adam Kercselich (Baltazar Adam Krčelić, 1715-1778, Šenkovecensis)
   • Historiarum cathedralis ecclesiae Zagrabiensis partis primae tomus I (1770)
   • De regnis Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae notitiae praeliminares (1770)
   • Annuae sive Historia ab anno inclusive 1748 et subsequis ad posteritatis notitiam (ed. 1901)
  • Lucas Vladmirovich (Luka Vladmirović, 1718-1788, Sladinacensis)
   • De urbe Narentina descriptio antiquissima (s. a.)
   • Chronicon archiviale Zaostrogense (1770)
   • De Regno Bosniae eiusque interritu narratio historica (1781)
  • Andreas Blaskovich (Andrija Blašković, 1726-1796, Ivanićgradensis)
   • Historia universalis Illyrici ab ultima gentis et nominis memoria (1794)
  • Michael Horvath (Miho Horvat, 1733-1810, Burgenlandensis, in Austria)
   • Historia Hungariae politica (1786)
   • Statistica Regni Hungariae (1794)
   • Specimen oeconomiae politicae (1806)
  • Iosephus Mikoczy (Josip Mikoci, 1734-1800, Zagrabiensis)
   • Otiorum Croatiae liber unus (1806)
   • Banorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae ad saeculum XIV usque perducta series (ed. 1872)
  • Iosephus Pavissevich (Josip Pavišević, 1734-1803, Poseganus)
   • Saecula seraphica ex illustrioribus gestis et factis proposita (1777)
   • Recensio conventuum iuxta antiquitatem eorumdem provinciae s. Ioannis Capistranensis ... e veteribus manuscriptis collecta (1783)
  • Martinus Georgius Kovacsich (Martin Juraj Kovačić, 1743-1821, Senquicziensis, in Slovacia)
   • Vestigia comitiorum (1790)
  • Mathias Petrus Katancsich (Matija Petar Katančić, 1750-1825, Valpensis)
   • Dissertatio de columna milliaria ad Eszekum reperta (1782)
   • In veterem Croatorum patriam indagatio philologica (1790)
   • De Istro eiusque adcolis commentatio (1798)
   • Orbis antiquus ex tabula itineraria (1824-25)
   • Istri adcolarum geographia vetus (ed. 1826)
   • Commentarius in C. Plinii Secundi Pannoniam (ed. 1829)
  • Maximilianus Verhovacz (Maksimilijan Vrhovac, 1752-1827, Carlostadiensis)
   • Diarium (partim ed. 1987)
  • Ioannes Iosephus Paulovich-Lucich (Ivan Josip Pavlović-Lučić, 1755-1818, Macarscensis)
   • Marmora Macarensia (1789)
   • De supplicio aedificiorum sub Diocletiano imperatore excursus historiographo-criticus (1796)
   • Lapidariae inscriptiones in obitu Pii VI. Pont. Max. (1799)
   • Marmora Traguriensia (1811)
  • Adamus Aloysius Barichevich (Adam Alojzije Baričević, 1756-1806, Zagrabiensis)
   • Epistola Philomusi ... qua exponitur munus professoris litterarum humaniorum (MS)
  • Daniel Emericus Bogdanich (Danijel Emerik Bogdanić, 1762-1802, Verocensis)
   • Eventus mundi ab Adamo usque ad reges Aegypti (1792)
  • Marcus Faustinus Gagliuffius (Marko Faustin Galjuf, 1765-1834, Ragusinus)
   • Specimen de fortuna Latinitatis (1833)
   • Inscriptiones (ed. 1837)
  • Ioannes Derkoosz (Ivan Derkos, 1808-1834, Vukmanićensis)
   • Genius patriae super dormientibus suis filiis (1832)
 • prosopographica, philologica
  • Nicolaus Machinensis (de Modrussa, Nikola Modruški, c. 1427-1480, Grbaljensis, in Monte Nigro)
   • De consolatione (ed. 2002)
  • Marcus Marulus (Marko Marulić, 1450-1524, Spalatensis)
   • In eos qui beatum Hieronymum Italum esse contendunt (ed. 1666)
   • In epigrammata priscorum commentarius (ed. 1673)
   • Repertorium (ed. 1998-2000)
  • Franciscus Niger Pescennius (Franjo Niger, 1452-1523, Venetus)
   • Modus epistolandi (1488)
   • Regulae elegantiarum (1498)
  • Aelius Lampridius Cervinus (Ilija Lampričin Crijević, 1463-1520, Ragusinus)
   • scripta philologica (partim ed. 1990)
  • Franciscus Natalis (Franjo Božićević, 1469-1542, Spalatensis)
   • Vita Marci Maruli (ed. 1756)
  • Antonius Verantius (Antun Vrančić, 1504-1573, Sibenicensis)
   • Vita Petri Berislavi Bosnensis episcopi (ed. fortasse 1620)
  • Paulus Scalichius (Pavao Skalić, 1534-1575, Zagrabiensis)
   • Genealogia seu De antiquissima Schalichiarum sive a Scala ... origine ab anno salutis LXXX usque ad annum MDLXI (1561)
  • Faustus Verantius (Faust Vrančić, 1551-1617, Sibenicensis)
   • Vita Antonii Werantii archiepiscopi et cardinalis ac per Hungariam locumtenentis (ed. 1798)
  • Ambrosius Gozeus (Ambroz Gučetić, 1563-1632, Ragusinus)
   • Catalogus virorum ex familia Praedicatorum in litteris insignium (1605)
   • Arbor familiae Gozzeanae (MS)
  • Bartholomaeus Cassius (Bartol Kašić, 1575-1650, Paguntinus)
   • Institutiones linguae Illyricae (1604)
   • Vita P. Bartholomaei Cassii ab ipsomet conscripta (ed. 1940)
  • Ioannes Tomcus Marnavitius (Ivan Tomko Mrnavić, 1580-1637, Sibenicensis)
   • Vita Petri Berislavi Bosnensis episcopi (1620 - incertum quantum a Verantio sumpserit, quantum autem ipse addiderit)
   • Indicia vetustatis et nobilitatis familiae Martiae, vulgo Marnavitiae (1632)
   • Vita beati Augustini, Ordinis praedicatorum, ex Zagrabiensi, Lucerini episcopi (1637)
  • Iohannes Lucius (Ivan Lučić, 1604-1679, Traguriensis)
   • Vita beati Ioannis episcopi Traguriensis et eius miracula (1657)
  • Georgius Rattkay (Juraj Ratkaj, 1612-1666, Castrensis)
   • Memoria regum et banorum regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae (1652)
  • Stephanus Gradius (Stjepan Gradić, 1613-1683, Ragusinus)
   • Apologia ad Patres conscriptos reipublicae litterariae M. Statili Traguriensis (1670)
   • De vita, ingenio et studiis auctoris [i.e. Iunii Palmotae] (1670)
  • Marcus Dumaneus (Marko Dumanić, 1628-1701, Spalatensis)
   • Synopsis virorum illustrium Spalatensium (ed. 1811)
  • Nicolaus Plumbensis (Nikola Olovčić, Ogramić, 1639-1701, Posseganus)
   • Opusculum vitae, virtutum et miraculorum venerabilis servi Dei fr. Sebastiani ab Apparitio Ord. Min. de observantia laici professi provinciae Mexicanae (1696)
  • Paulus Ritter (Pavao Ritter Vitezović, 1652-1713, Segniensis)
   • Vita et martyrium B. Vladimiri, Croatiae regis (1705)
  • Ignatius Georgius (Ignjat Ðurđević, 1675-1737, Ragusinus)
   • Vitae illustrium Rhacusinorum (ed. 1935)
   • Homerum nunquam fuisse suspicio (ed. 1968)
  • Seraphinus Maria Cerva (Serafin Marija Crijević, 1686-1759, Ragusinus)
   • Iconotheca illustrium fratrum Congregationis Ragusinae sacri Ordinis Praedicatorum (MS)
   • Bibliotheca Ragusina, in qua Ragusini scriptores eorumque gesta et scripta recensentur (ed. 1975-1980)
  • Georgius Bassich (Juraj Bašić, 1695-1765, Ragusinus)
   • Elogia Iesuitarum Ragusionorum (ed. 1933)
  • Gabriel Kolinovics Senquicziensis (Gabrijel Kolinović-Šenkvički, 1698-1770, Senquicziensis, in Slovacia)
   • Posthuma memoria Iosephi Esterházii de Galantha (1754)
  • Sebastianus Dolci (Sebastijan Slade, 1699-1777, Ragusinus)
   • Maximus Hieronymus ... sive de moribus, doctrina et rebus gestis divi Hieronymi Stridonensis ... commentarius (1750)
   • De Illyricae linguae vetustate et amplitudine (1754)
   • Fasti litterario-Ragusini (1767)
  • Andreas Iambressich (Andrija Jambrešić, 1706-1758, Chazarensis)
   • Manductio ad Croaticam orthographiam (1732)
  • Balthasar Adam Kercselich (Baltazar Adam Krčelić, 1715-1778, Šenkovecensis)
   • Scriptorum ex Regno Sclavoniae a saeculo XIV usque ad XVII inclusive collectio (1774)
  • Emericus Pavich (Emerik Pavić, 1716-1780, Budensis, in Hungaria)
   • Ramus viridantis olivae ... seu periphrastica et topographica descriptio provinciae nuper Bosnae Argentinae, iam vero S. Ioannis a Capistrano nuncupatae (1766)
  • Lucas Vladmirovich (Luka Vladmirović, 1718-1788, Sladinacensis)
   • In laudem antiquissimae atque illustrissimae familiae comitum et equitum Vladmirovich de Narenta (1870)
   • Nobilissimae familiae comitum Dobretich olim Regni Bosniae optimatis genealogus liber (1775)
  • Christophorus Maria Stay (Kristo Marija Stay, 1719-1777, Ragusinus)
   • De poesi didascalica dialogus (1752)
  • Michael Sillobod (Mihael Šilobod, 1724-1787, Okićensis)
   • Fundamentum cantus Gregoriani (1760)
   • Cabala de lusu lotto et varia fortuna (1768)
  • Clemens Grubissichius (Klement Grubišić, 1725-1773, Tučepensis)
   • In originem et historiam alphabeti Sclavonici glagolitici, vulgo Hieronymiani, disquisitio (1766)
  • Iosephus Iakossich (Josip Jakošić, 1738-1804, Budensis, in Hungaria)
   • Scriptores Interamniae vel Pannoniae Saviae, nunc Slavoniae dictae (ed. 1899)
  • Mathias Petrus Katancsich (Matija Petar Katančić, 1750-1825, Valpensis)
   • Brevis in prosodiam Illyricae linguae animadversio (1791)
   • Specimen philologiae et geographiae Pannoniorum (1795)
   • De poesi Illyrica libellus ad leges aestheticae exactus (ed. 1987)
  • Ioannes Iosephus Paulovich-Lucich (Ivan Josip Pavlović-Lučić, 1755-1818, Macarscensis)
   • Vita servi Dei Nicolai Biancovich olim Macarensis, mei episcopi (1798)
  • Adamus Aloysius Barichevich (Adam Alojzije Baričević, 1756-1806, Zagrabiensis)
   • Vita Hieronymi Ferrii Longianensis (1790)
   • Commentariolum de linguae Latinae fatis (ed. 1982)
  • Marcus Faustinus Gagliuffius (Marko Faustin Galjuf, 1765-1834, Ragusinus)
   • Specimen de fortuna Latinitatis (1833)
  • Marianus Shugnich (Marijan Šunjić, 1798-1860, Bučićensis, in Bosnia et Herzegovina)
   • De vita illustris viri Augustini Miletichii, episcopi olim Dauliensis et vicarii apostolici in Bosnia, commentarius (1835)
   • De ratione depingendi rite quaslibet voces articulatas (1853)
 • philosophica
  • Nicolaus Statileus (Nikola Statilić, saec. XV-XVI, Traguriensis)
   • Paradoxa (1500)
  • Georgius Benignus de Salviatis (Juraj Dragišić, c. 1445-1520, Argentinensis, in Bosnia et Herzegovina)
   • Dialetica nova secundum mentem Doctoris subtilis et beati Thomae Aquinatis aliorumque realistarum (1488)
   • Artis dialecticae praecepta vetera et nova (1520)
   • De voluntate hominis (ed. 1972)
  • Benedictus Bencovich (Benedikt Benković, 1460-1522, Iadrensis)
   • Navigium beatae Mariae Virginis (c. 1498)
   • Scotice subtilitatis Epidicticon (c. 1520)
  • Andronicus Tranquillus Parthenius (Fran Trankvil Andreis, 1490-1571, Traguriensis)
   • Dialogus Sylla (1527)
   • Dialogus philosophandumne sit (1544)
  • Matthias Garbitius Illyricus (Matija Grbić Ilirik, c. 1505-1559, Histrianus)
   • Oratio de doctrina morum et vitae (1545)
   • Oratio de vita, moribus, doctrina et professione Hippocratis (1546)
  • Matthias Flacius Illyricus (Matija Vlačić Ilirik, 1520-1575, Albonensis)
   • Paralipomena dialectices (1558)
  • Franciscus Patricius (Frane Petrić, 1529-1597, Crepsanensis)
   • Discussiones peripateticae (1571)
   • Nova de universis philosophia (1591)
  • Paulus Scalichius (Pavao Skalić, 1534-1575, Zagrabiensis)
   • Conclusiones in omni genere scientiarum (1553)
   • Occulta occultorum occulta ... Esdrae. Perfectis quaedam palam facies, quaedam sapientibus absconse trades (1556)
   • Eulogus (1559)
   • Encyclopaediae seu Orbis disciplinarum, tam sacrarum, quam prophanarum epistemon (1559)
   • Satirae philosophicae sive Miscellaneorum tomus primus (1563)
   • Miscellaneorum de rerum caussis et successibus (1570-71)
  • Nicolaus Gozzi (Nikola Vitov Gučetić, 1549-1610, Ragusinus)
   • Commentaria in sermonem Averrois de substantia orbis et in propositiones de causis; Quaestio de immortalitate intellectus possibilis (1580)
   • plurima philosophica ac theologica MSS in Urbe Vaticana et Urbini
  • Faustus Verantius (Faust Vrančić, 1551-1617, Sibenicensis)
   • Logica nova (1616)
  • Georgius Raguseus (Juraj Dubrovčanin, saec. XVI-1622, Ragusinus)
   • De formis elementorum (1605)
   • Disputationes Peripateticae (1613)
   • Epistolarum mathematicarum seu De divinatione libri duo, quibus ... astrologia, chiromantia ... caeterae superstitiosae disciplinae exploduntur (ed. 1623)
  • Matthaeus Ferchius (Matija Frkić, 1583-1669, Curictensis)
   • Apologia pro Ioanne Duns Scoto (1620)
   • Vita Ioannis Dunsii Scoti (1622)
   • Vestigationes peripateticae de quibusdam philosophicis ad mentem Aristotelis (1639)
   • De caelesti substantia (1646)
  • Stephanus Gradius (Stjepan Gradić, 1613-1683, Ragusinus)
   • Peripateticae philosophiae pronunciata disputationibus proposita (s. a., c. 1635)
   • Disputatio de opinione probabili cum p. Honorato Fabri (1678)
  • Franciscus Jambrehovich (Franjo Jambreković, 1631-1703, Vinicensis)
   • Philosophia peripatetica (1669)
  • Iosephus Zanchi (Josp Zanchi, 1710-1786, Fluminensis)
   • Tractatus de gratia Salvatoris (1754)
   • Tractatus de virtutibus theologicis (1755)
  • Antonius Tomassevich (Antun Tomašević, 1712-1758, Cornacensis)
   • Viridarium philosophicum (1758)
  • Franciscus Sigismundus Klohammer (Franjo Sigismund Klohammer, 1755-1831, Baziniensis, in Slovacia)
   • Assertiones ex universa philosophia (1807)
 • theologica
  • Nicolaus de Matafaris (Nikola de Matafaris, saec. XIV, Iadrensis)
   • Tractatus sacrorum conciliorum tam generalium quam provincialium et episcopalium (s. a.)
  • Augustinus de Tragurio (Gazothus, Augustin Kažotić, saec. XIV, Traguriensis)
   • Consilium de paupertate Christi et apostolorum (ed. 1782)
  • Ioannes Stoycus de Ragusio (Ivan Stojković Dubrovčanin, c. 1392-1443, Ragusinus)
   • Tractatus de Ecclesia (ed. 1983)
   • Concordantiae partium sive dictionum indeclinabilium totius Bibliae (ed. 2006)
  • Nicolaus Machinensis (de Modrussa, Nikola Modruški, c. 1427-1480, Grbaljensis, in Monte Nigro)
   • De mortalium felicitate dialogus (ed. 1975)
   • Defensio ecclesiasticae libertatis (MS)
  • Simon Pharensis (Šimun Hvaranin, saec. XV, Pharensis)
   • Opusculum quo tractatur de baptismo Sancti Spiritus (1477)
  • Georgius Benignus de Salviatis (Juraj Dragišić, c. 1445-1520, Argentinensis, in Bosnia et Herzegovina)
   • Propheticae solutiones (1497)
   • Opus de natura coelestium spirituum quos angelos vocamus (1499)
   • Defensio praestantissimi viri Ioannis Reuchlin (1517)
   • Opus septem quaestionum (MS)
  • Thomas Illyricus (Toma Ilirik, 1450-1528, Auranensis)
   • Sermones aurei (1521)
   • Clipeus status papalis (1523)
   • In Lutherianas hereses clipeus Catholicae Ecclesiae (1524)
  • Marcus Marulus (Marko Marulić, 1450-1524, Spalatensis)
   • De institutione bene vivendi per exempla sanctorum (1506)
   • Quinquaginta parabolae (1510)
   • Evangelistarium (1516)
   • De humilitate et gloria Christi (1519)
   • De laudibus Herculis (1524)
   • De Veteris instrumenti viris illustribus commentarium (ed. 1979)
   • Vita divi Hieronymi (ed. 1994)
  • Benedictus Bencovich (Benedikt Benković, 1460-1522, Iadrensis)
   • Navigium beatae Mariae Virginis (c. 1498)
  • Ioannes Staphileus (Ivan Štafilić, 1472-1528, Traguriensis)
   • Tractatus de gratiis expectativis (ed. 1540)
  • Clemens Ragnina (Araneus, Klement Ranjina, 1482-1559, Ragusinus)
   • Quodlibet declamatorium (1541)
   • Expositio ... cum resolutionibus occurrentium dubiorum etiam Lutheranorum errores confutantium ... super Epistolam Pauli ad Romanos (1547)
   • Commentaria in quatuor libros Sententiarum ad mentem divi Thomae (MS)
  • Gregorius Natalis Budisaljich (Grgur Natalis Budisaljić, 1485-1551, Ragusinus)
   • Expositio super tertiam et quartam distinctionem de consecratione (Decreti Gratiani) (MS)
   • Expositio super quintam distinctionem de consecratione ad mentem sancti Doctoris (MS)
  • Marinus Kaboga (Martin Kaboga, c. 1505-1582, Ragusinus)
   • Vicariatus praecedentiae (1575)
  • Matthias Flacius Illyricus (Matija Vlačić Ilirik, 1520-1575, Albonensis)
   • De vocabulo fidei et aliis quibusdam vocabulis explicatio vera et utilis, sumta ex fontibus Hebraicis (1549)
   • De Iesu, nomine Christi servatoris nostri proprio (1552)
   • Catalogus testium veritatis, qui ante nostram aetatem reclamarunt papae (1556)
   • Ecclesiastica historia (i.e. Centuriae Magdenburgenses) (1559-1574) - moderatoris officio fungens
   • Clavis Scripturae sacrae seu De sermone Sacrarum Litterarum (1567)
   • Glossa compendiaria in Novum Testamentum (1670)
  • Georgius Draskovich (Juraj Drašković, 1525-1587, Bilinensis)
   • Confutatio eorum quae dicta sunt a I. Calvino Sacramentario super verbis Domini 'Hoc est Corpus meum' (1551)
  • Paulus Scalichius (Pavao Skalić, 1534-1575, Zagrabiensis)
   • Dialogus de missa (1558)
   • Glossa in triginta duos articulos canonis missae ex Apostolo (1558)
   • Dialogi contra Vergerium (1563)
   • Iudicium de praecipuis sectis nostrae aetatis, de proprietatibus Antichristi, de extremo iudicio (1569)
   • Certissima methodus, qua homines ... erroribus impliciti ad viam veritatis ... veniant. Contra Centurias evangelicae veritatis (1570)
  • Blasius Skryniarich (Blaž Škrinjarić, obiit 1592, Varasdinensis)
   • De Agno Paschali explicationes mysticae in XII caput Exodi (1587)
  • Nicolaus Gozzi (1549-1610, Ragusinus)
   • Commentarii in tres psalmos XV, XXV, CXXVI (1601)
  • Marcus Antonius de Dominis (Markantun de Dominis, 1560-1624, Arbensis)
   • Suae profectionis consilium exponit (1616)
   • Papatus Romanus. Liber de origine, progressu atque extinctione ipsius (1617)
   • De republica ecclesiastica (1617-22)
   • Sui reditus ex Anglia consilium exponit (1623)
  • Benedictus Vincovich (Benedikt Vinković, 1581-1642, Jaskensis)
   • De unitate fidei Veteris et Novi Testamenti (MS)
   • Apparatus ad tractatum de sacrificio novae legis Missae (MS)
  • Leonardus Bagni (Leonardo Banjoni, 1593-1650, Pisiniensis)
   • Manuale Sodalitatis Immaculatae conceptionis B. Mariae Virginis (1625)
  • Ioannes Pastritius (Ivan Paštrić, 1636-1708, Spalatensis)
   • De libero arbitrio et de gratia (MS)
  • Caspar Mallechich (Gašpar Malečić, 1646-1702, Varasdinensis)
   • Samaritanus sive Severus et benignus iudex ex iure canonico delineatus (1693)
  • Christophorus Peichich (Kristofor Pejčić, 1665-1731, Ciprovacensis, in Bulgaria)
   • Mahometanus dogmatice et catechetice in Lege Christi, Alcorano suffragante, instructus (1717)
   • Concordia orthodoxorum patrum orientalium et occidentalium in eadem veritate de Spiritus Sancti processione ab utroque adamussim convenientium (1730)
   • Speculum veritatis inter orientalem et occidentalem ecclesias refulgens (1730)
  • Franciscus Lalich (Franjo Lalić, 1679-1724, Ragusinus)
   • Vitae monasticae electio (1704)
  • Ioannes Franciscus Szdellar (Ivan Franjo Zdjelar, 1685-1745, Crisiensis)
   • Amicitia vindicata ex Pamphilia Mathiae Naldi potissimum desumpta (1721)
   • Colloquium magistri cum discipulo super systemate praedestinationis divinae (1727)
   • Quaestiones miscellaneae theologicae ex variis in unum collectae (1728)
  • Franciscus Xaverius Pejacsevich (Franjo Ksaver Pejačević, 1707-1781, Mursanus)
   • Controversiae ecclesiae orientalis et occidentalis (1752)
   • Tomus primus theologicorum dogmatum de sacramentis (1754)
   • Theologicorum dogmatum de Deo incarnato libri octo (1757)
  • Iosephus Zanchi (Josip Zanchi, 1710-1786, Fluminensis)
   • Tractatus de gratia Salvatoris (1754)
   • Tractatus de virtutibus theologicis (1755)
  • Emericus Pavich (Emerik Pavić, 1716-1780, Budensis, in Hungaria)
   • Spes evacuata, hoc est Theses theologicae ex tractatu de visione beata (1754)
   • Positiones theologicae ex tractatu de angelis (1757)
   • Propugnatio thesium theologicarum de Sanctissima Trinitate (1759)
   • Prodromus asceticus recto ducens tramite ad spiritualis vitae perfectionem (1767)
  • Martinus Szabolovich (Martin Sabolović, 1730-1801, Križevci)
   • Sensus Ecclesiae de horis canonicis (1799)
  • Terentianus Buberlee (Terencijan Buberlee, obiit 1803, Sclavonus genere Theodiscus)
   • Brevis confutatio pantheismi, politheismi et atheismi (1781)
  • Ioannes Dominicus Straticus (Ivan Dominik Stratiko, 1732-1799, Iadrensis)
   • De divina sacrorum librorum auctoritate disputatio isagogica (1766)
   • De immoderato episcopatus desiderio (1790)
  • Michael Horvath (Mihael Horvat, 1733-1810, Burgenlandensis, in Austria)
   • Theologia pastoralis (1780-1781)
  • Ioanes Iosephus Paulovich-Lucich (Ivan Josip Pavlović-Lučić, 1755-1818, Macarscensis)
   • Dissertatio exegetico-theologica (1786)
   • De psalmodia theodiaque protrepticon (1791)
   • Doctrina Christiana institutioni adulescentium (1792)
   • Commentarii morales (1793)
 • scientifica
  • Herman Dalmatin (Herman Dalmatin, c. 1110-post 1154, Histrianus)
   • De essentiis (ed. 1946)
  • Georgius Benignus de Salviatis (Juraj Dragišić, c. 1445-1520, Argentinensis, in Bosnia et Herzegovina)
   • Correctio erroris qui ex aequinoctio vernali in kalendario procedere solet (ed. 1988)
  • Franciscus Niger Pescennius (Franjo Niger, 1452-1523, Venetus)
   • Cosmodystychia (partim ed. 1939)
  • Fredericus Chrysogonus (Frederik Grisogono, 1472-c. 1537, Iadrensis)
   • Speculum astronomicum terminans intellectum humanum in omni scientia(1507)
   • De modo collegiandi, pronosticandi et curandi febres, nec non de humana felicitate, ac denique de fluxu et refluxu maris lucubrationes (1528)
  • Andreas Dudithius (Andrija Dudić, 1533-1589, Budensis, in Hungaria)
   • De cometarum dignificatione commentariolus (1579)
   • De cometis dissertationes novae (1580)
  • Faustus Verantius (Faust Vrančić, 1551-1617, Sibenicensis)
   • Machinae novae (c. 1615)
  • Marcus Antonius de Dominis (Markantun de Dominis, 1560-1624, Arbensis)
   • De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et iride (1611)
   • Euripus seu De fluxu et refluxu maris sententia (1624)
  • Marinus Ghetaldus (Marin Getaldić, 1568-1626)
   • Variorum problematum collectio (1607)
   • De resolutione et compositione mathematica(ed. 1630)
  • Stephanus Gradius (Stjepan Gradić, 1613-1683, Ragusinus)
   • Dissertationes physico-mathematicae quattuor (1680)
  • Georgius Krisanich (Juraj Križanić, c. 1618-1683, Obrhensis)
   • Asserta musicalia nova (1656)
  • Georgius Baglivus (Ðuro Baglivi, 1668-1707, Ragusinus)
   • Opera omnia medico-practica et anatomica (1704, integrius 1710)
  • Iosephus Zanchi (Josip Zanchi, 1710-1786, Fluminensis)
   • Physica (1748)
  • Rogerius Iosephus Boscovich (Ruđer Josip Bošković, 1711-1787, Ragusinus)
   • Philosophiae naturalis theoria redacta ad unicam legem virium in natura existentium (1758)
   • De litteraria expeditione per pontificiam ditionem ad dimetiendos duos meridiani gradus et corrigendam mappam geographicam (1755)
   • Opera pertinentia ad opticam et astronomiam, maxima ex parte nova et omnia hucusque inedita (1785)
   • notae in Benedicti Stay Philosophiae recentioris versibus traditae libros X (1755-1792)
  • Casimirus Bedekovich de Komor (Kazimir Bedeković Komorski, 1727-1782, Sigetecencis)
   • Exercitatio philosophica in primam Newtoni regulam (1758)
  • Martinus Szabolovich (Martin Sabolović, 1730-1801, Crisiensis)
   • Exercitationes gaeodeticae ex probatis auctoribus excerptae (1755)
  • Stephanus Bassich (Stjepan Bašić, 1736-1826, Ragusinus)
   • Synopsis universae philosophiae (1771)
  • Ioannes Vitkovich (Ivan Vitković, natus 1738, Vinicensis)
   • Compendiaria via ad notitiam arithmeticae usibus quotidianis admodum necessariae perveniendi (1782)
  • Franciscus Gracich (Franjo Gracić, 1740-1799, Kresseviensis, in Bosnia et Herzegovina)
   • Sacerdotis viatoris analysis theorico-practica de viribus virus febriferi, pestiferi atque serpentini, de plerisque aliis morbis eorumque praecipuis antidotis et aliis quibusdam miscellis (1795)
  • Franciscus Iosephus Domin (Franjo Josip Domin, 1754-1819, Zagrabiensis)
   • Ars electricitatem aegris tuto adhibendi (1795)
  • Ignatius Martinovich (Ignjat Martinović, 1755-1795, Budensis, in Hungaria)
   • Dissertatio Physica de iride et halone (s. a., 1781)
   • Systema universae philosophiae (1781)
   • Dissertatio de micrometro, ope cujus unus digitus geometricus dividitur in 2,985,984 puncta quinti ordinis (1784)
   • Dissertatio physica de altitudine atmosphaerae ex observationibus astronomicis determinata (1785)
   • Praelectiones physicae experimentalis (1787)
   • Theoria generalis aequationum omnium graduum (1780)
  • Franciscus Sigismundus Klohammer (Franjo Sigismund Klohammer, 1755-1831, Baziniensis, in Slovacia)
   • Theoria aequationum primi et secundi gradus (1801)
  • Daniel Emericus Bogdanich (Danijel Emerik Bogdanić, 1762-1802, Verocensis)
   • Formulae pro spatiis rectilineis (1786)
  • Terentianus Buberlee (Terencijan Buberlee, obiit 1803, Sclavonus genere Theodiscus)
   • Brevis theoria de quibusdam lineis curvis, quarum usus aut in geometria aut physicis frequenter esse potest (1781)
  • Ioannes Augustus Casnacich (Ivan August Kaznačić, 1817-1883, Ragusa)
   • De thuya occidentali. Dissertatio inauguralis pharmacologica (1846)

Interpretationes in Latinum
  • Herman Dalmatin (Herman Dalmatin, c. 1110-post 1154, Histrianus)
   • philosophi (ex Arabico)
  • Janus Pannonius (Jan Panonije, 1434-1472, Sclavonus)
   • Plutarchus (ed. 1552, e Graeco)
   • Homerus, Pseudo-Demosthenes, Plotinus (e Graeco)
  • Marcus Marulus (Marko Marulić, 1450-1524, Spalatensis)
   • Dantes (Inferni liber I, ed. 1952, ed. melior 1960, ex Italico)
   • Petrarca (carmen unum in Evangelistario, 1516)
  • Damianus Benessa (Damjan Beneša, 1477-1539, Ragusinus)
   • auctores varii (plerumque MSS, e Graeco)
  • Matthias Garbitius Illyricus (Matija Grbić Ilirik, c. 1505-1559, Histrianus)
   • Hesiodus, Aeschylus (oratione pedestri), Aristeas, Dionysius Halicarnasseus (e Graeco)
  • Franciscus Patricius (Frane Petrić, 1529-1597, Crepsanensis)
   • Proclus, Hermes Trismegistus (e Graeco)
  • Andreas Dudithius (Andrija Dudić, 1533-1589, Budensis, in Hungaria)
   • Dionysius Halicarnasseus (e Graeco)
   • vita Reginaldi Pole (ex Italico)
  • Stephanus Gradius (Stjepan Gradić, 1613-1683, Ragusinus)
   • Appianus (De bellis Illyricis, 1666, e Graeco)
  • Benedictus Rogaccius (Benedikt Rogačić, 1646-1719, Ragusinus)
   • Rogaccius ipse, Massei (ex Italico)
  • Ignatius Georgius (Ignjat Ðurđević, 1675-1737, Ragusinus)
   • Georgius ipse (Magdalidos Illyricae liber I., 1728, e Croatico)
  • Raymundus Cunichius (Rajmund Kunić, 1719-1794, Ragusinus)
   • Selecta Graecorum carmina versa Latine (1764, e Graeco)
   • Anthologica sive epigrammata Anthologiae Graecorum selecta Latinis versibus reddita et animadversionibus illustrata (1771, e Graeco)
   • Homeri Ilias Latinis versibus expressa (1776, e Graeco)
   • Theocriti Idyllia et epigrammata. Latine conversa (ed. 1799, e Graeco)
  • Balthasar Matakovich (Baltazar Mataković, 1725-1773, Zagrabiensis)
   • Campadelli orationes (1770-71, ex Italico)
  • Casimirus Bedekovich de Komor (Kazimir Bedeković Komorski, 1727-1782, Sigetecensis)
   • Thomas Baker (ex Anglico)
  • Bernardus Zamagna (Brno Zamanja, 1735-1820, Ragusinus)
   • Homeri Odyssea Latinis versibus expressa (1777, e Graeco)
   • Hesiodi Ascraei Opera omnia Latinis versibus expressa atque illustrata (1785, e Graeco)
   • Theocriti, Moschi et Bionis Idyllia omnia Latinis versibus expressa (1788, e Graeco)
  • Georgius Ferrius (Ðuro Ferić, 1739-1820, Ragusinus)
   • Slavica poematia Latine reddita (ed. 1997, e Croatico)
   • Fabulae ab Illyricis adagiis desumptae (1794, e Croatico)
  • Iunius Restius (Džono Rastić, 1755-1814, Ragusinus)
   • auctores varii (partim ed. 1977, e Graeco)
  • Antonius Sivrich (Antun Sivrić, 1765-1839, Ragusinus)
   • auctores varii (1803-21, ex Italico et Croatico)
  • Blasius Ghetaldus (Vlaho Getaldić, 1788-1872, Ragusinus)
   • Ioannis Francisci Gondulae, patricii Ragusini, Osmanides Latinis versibus expressa (1865, e Croatico)
  • Antonius Smerdel (Ton Smerdel, 1904-1970, Silvanus)
   • Leopardi (ex Italico)
   • poetae varii (ex Croatico et Macedonico)